Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 93/22

z dnia: 23 marca
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Łomży

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490) i uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 4411), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. – Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Łomży, w składzie:

1)    Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża – przewodniczący

2)    Danuta Gieraga – członek

3)    Robert Grzymała – członek

4)    Krzysztof Jankowski – członek

5)    Kornelia Duda – członek

6)    Mariola Sawicka – członek 

§ 2. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych ofert stosują kryteria wynikające z regulaminu konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 58/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. – Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Łomży. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 23 mar 2022 19:44
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 424 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej