Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 97/22

z dnia: 24 marca
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe/ Dz.U. poz. 1653/ zarządza się, co następuje:
§ 1
Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2
Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2022r Miasta Łomży, przeznacza się na:
1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
2) kształcenie na studiach magisterskich, licencjackich oraz studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół i placówek oświatowych oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
4) organizację szkoleń branżowych;
5) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych;
6) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego;
7) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
§ 3
Środki o których mowa w § 2, przeznacza się na organizację różnych form i specjalności kształcenia, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
1) przygotowanie nauczycieli do pracy na etapach kształcenia, w których wprowadzono nowe podstawy programowe;
2) przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej;
3) przygotowanie nauczycieli do wdrażania zmian w kształceniu zawodowym;
4) przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z Autyzmem i Aspergerem;
5) przygotowania do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
6) przygotowanie do realizacji projektów finansowych ze środków z Unii
Europejskiej, programów współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE oraz realizacji projektów edukacji europejskiej;
7) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych;
8) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczycących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;
9) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierówności w edukacji;
10) przygotowanie nauczycieli do wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umożliwiające utrzymanie się na rynku pracy.
§ 4
1. Ustala się na 2022 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 75% faktycznie poniesionej opłaty semestralnej.
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Łomża jest organem prowadzącym.
4. Wypłata przyznanego dofinansowania następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora:
1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Naczelnika Wydziału Edukacji z przyznaną wysokością dofinansowania,
2) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
3) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z własnych środków opłacił czesne,
4) umowy dyrektora z nauczycielem, w przypadku uzyskiwania kwalifikacji przy współudziale środków zewnętrznych.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. Osoby, które nie ukończyły lub przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.
§ 5
Dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej w terminie do dnia 31 października 2022r, składa zapotrzebowanie na środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2023 rok zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 19:59
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 669 razy