Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 90/22

z dnia: 22 marca
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) postanawiam:, Prezydent Miasta Łomża zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Łomży
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

SPRAWOZDANIE   Z   WYKONANIA   PLANU   FINANSOWEGO   JEDNOSTEK   KULTURY ZA 2021 ROK

 

TEATR   LALKI   I   AKTORA   (rozdział 92106)

 

Swoje cele Teatr realizuje poprzez:

ü  przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,

ü  systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości kultury regionalnej, narodowej i światowej,

ü  prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami kultury i oświaty,

ü  współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży,

ü  prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

Rok 2021, jako drugi z kolei, był dla instytucji rokiem bardzo trudnym. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, limitów, wytycznych GIS oraz MKiDN Teatr prowadził swoją działalność na powrót w formie tradycyjnej, przygotowując oraz prezentując spektakle w formie stacjonarnej. Prowadzono zajęcia edukacyjne oraz realizowano zaplanowane wcześniej projekty artystyczne. 

Premiery i repertuar w 2021 r. 

Tytuł spektaklu


Ilość spektakli


Ilość widzów


K. Makuszyński „Koziołek Matołek”,adaptacja i reż. Jarosław Antoniuk - premiera   6 marca 2021 r.


91


9002


K. Makuszyński „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”, reż. S. Ochmański


1


120


„Lew i ptak” /na podst. M. Dubic/ reż. Kata Csato


13


756


Królik Edward” /na podst. Kate Dicamillo/ scenariusz i reż. Peter Palik


10


740


Herbert George Wells „Magiczny sklep” scenariusz i reż. Jarosław Antoniuk


3


350


H.Ch. Andersen „Mała Syrenka” reż. Anna Wolszczak


14


966


Antonine de Saint-ExuperyMałyKsiążęadaptacja i reż. Jarosław Antoniuk - premiera   2 październik 2021 r.


30


2237


F. Kafka „Proces” reż. Jarosław Antoniuk


1


200


L. Bardijewska „Skąd Mikołaj wie?” reż. Rafał Swaczyna


13


1885

Ogółem w 2021 roku zaprezentowano 176 przedstawień przy udziale 1 6256 widzów (w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny - 30 widzów). Przed pandemią w 2019 r. liczba prezentowanych spektakli wynosiła 247 z udziałem 25 605 widzów. Mniejszą ilość przedstawień wymusiła pandemia - zamknięcie teatru i odwołanie niektórych wydarzeń, ograniczenia w ilości publiczności /75%, 50%, 30%/. 

Ważne imprezy i zadania kulturalne zrealizowane w 2021 roku

 • Ferie z teatrem 2021

W dniach 06-16.01.2021 r. w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr udostępnił online spektakle i czytania performatywne, zarówno dla młodzieży, jak i najmłodszej grupy widzów m.in:„Ubogi książę”, „Sklep z zabawkami”, „Szczęśliwy książę”, „Pinokio”, „Zaczarowany Jeleń”, „Kominiarczyk”, „Calineczka”, „Kot w butach”.

W styczniu 2021 roku po 18 latach od premiery udostepniono w formie czytania performatywnego online „Opowieść o Lejzorku Rojtszwańcu” w reżyserii Jarosława Antoniuka. 

 • Edukacja Estetyczna dzieci i młodzieży „Poznajemy teatr”

Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr”. Na program edukacji składa się spektakl oraz lekcja teatralna. Widzowie mają okazję zobaczyć scenę od strony kulis, dowiedzieć się, jak powstaje przedstawienie teatralne, kim są jego twórcy, zaznajomić z magicznym językiem teatru. Poznają rodzaje lalek od pacynki do marionetki, odwiedzają też pracownię plastyczną, w której powstają dekoracje, lalki i rekwizyty do wszystkich spektakli. W 2021 roku w teatrze odbyło się 46 spotkań edukacyjnych dla 1647 uczniów..

 • 34 Międzynarodowy festiwal teatralny walizka

Festiwal, który jest imprezą cykliczną, odbył sięw dniach10.06-13.06.2021 rokui miał charakter konkursu, w którym ostatecznie o nagrody ubiegało się 17 teatrów, w tym 7 z kraju i 10 z zagranicy (Rosja, Hiszpania, Argentyna, Izrael, Słowenia, Holandia, Słowacja, Portugalia, Litwa i Białoruś). W związku z obowiązującymi obostrzeniami festiwal odbył się hybrydowo, został bardziej dostosowany do realiów czasowych i społecznych. W nurcie imprez towarzyszących, można było zobaczyć:

„Księżycowa droga” i „Impresario” Teatru Nikoli, „Fin Amor” Teatru Ewolucji Cienia, „Pan i Pani O!” Teatr Pantomimy Mimo, „Beczka śmiechu” Teatru na Walizkach, „Kosmiczna podróż Guliwera” Teatru Klinika Lalek, „Synowie Muzytronu” Teatru Muzikanty oraz „Koziołka Matołka” w wykonaniu zespołu gospodarzy festiwalu. 

 • Podlaskie zasilane kulturą

Program społeczno-kulturalny skierowany do szerokiego grona osób i środowisk, które pozostają poza obiegiem życia kulturalnego. W ramach tegorocznej edycji zadania w pięciu miejscowościach regionu o ograniczonym dostępie do kultury odbyły się spektakle, czytanie performatywne oraz warsztaty – familijne spotkania z publicznością: 20 czerwca 2021 r. - „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, 21 sierpnia 2021 r. - „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” w Porcie Łomża, 22 sierpnia 2021 r. - „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” w Muzeum Rolnictwa im. ks. Klukaw Ciechanowcu, 28 sierpnia 2021 r. -„ Mała Syrenk w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej, 10 listopada 2021 r. - „Ścieżka obok drogi” w Muzeum Przyrody – Dworek Lutosławskich w Drozdowie. 

Inwestycje i remonty

Mobilny Teatr – zakup środka transportu na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji celowej Urzędu Miasta na kwotę 80 000,00 zł oraz z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKiDN pochodzących z budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł. Zakup środka transportu był niezbędny z uwagi na prowadzenie przez teatr projektu MOBILNY TEATR z zakresu edukacji estetycznej dzieci i młodzieży oraz wystawiania spektakli na terenie 14 powiatów województwa podlaskiego. Zakup środka transportu pozwala teatrowi na efektywną działalność artystyczno-edukacyjną oraz rozwinięcie działalności objazdowej w regionie północno-wschodnim. Ułatwia też dostęp widzom do spektakli łomżyńskiej sceny w terenie oraz wzbogaca ofertę kulturalną teatru. 

Wykonanie budżetu

Szczegółowe zestawienie dochodów:                                                                                                              

 

Rodzaj dochodów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura dochodów


Przychody ze sprzedaży (w tym usług, towarów, pozostałe)


447 600,00


378 732,15


84,61


12,75


Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)


1 950 000,00


1 950 000,00


100,00


65,62


Dotacja MKiDN


347 000,00


347 000,00


100,00


11,68


Pozostałe przychody (przychody finansowe, przychody operacyjne)


216 200,00


215 880,18


99,85


7,26


Dotacja inwestycyjna Urząd Miejski


80 000,00


80 000,00


100,00


2,69


Razem


 

3 040 800,00

 


 

2 971 612,33


 

97,72


 

100

 Ogółem przychody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 3 040 800,00 zł i zrealizowano

w 97,72%. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa, która stanowiła 65,62% udziału przychodów ogółem. W 2021 roku Teatr pozyskał również dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 347 000,00 zł, co stanowi 11,68% przychodów ogółem.

Ponadto, w roku 2021 Teatr Lalki i Aktora uzyskał przychody własne w wysokości 378 732,15 zł tj. 12,75% przychodów ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży biletów 306 356,60 zł, towarów i pozostałych usług 72 375,55 zł. Pozostałe przychody w wysokości 215 880,18 zł stanowią 7,26% przychodów ogółem, w tym: z tytułu odsetek bankowych 109,29 zł, amortyzacja 160 573,50 zł, sprzedaż środka trwałego 53 495,93 zł, pozostałe 1701,46 zł. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami (czasowe zamknięcie teatru oraz limitem publiczności – w różnych okresach 75%, 50% i 30%) uzyskano mniejsze przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, tj. o ok. 18% od planowanych na 2021 rok.

Ogółem koszty w 2021 rok zostały zrealizowane na kwotę 3 028 549,24 zł tj. 99,60% planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

 

Rodzaj kosztów


 

Plan


 

Wykonanie


% wykonania


Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz honoraria


1 773 500,00


1 763 611,75


99,44


58,23


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP


297 000,00


296 922,90


99,97


9,80


Zużycie energii


65 400,00


64 623,43


98,81


2,13


Materiały


63 400,00


63 189,72


99,67


2,09


Usługi


356 700,00


356 292,10


99,89


11,76


Pozostałe koszty


339 800,00


338 909,34


99,74


11,20


Wydatki inwestycyjne


145 000,00


145 000,00


100,00


4,79


Razem

 


 

3 040 800,00


 

3 028 549,24


 

99,60


 

100

 Znaczną część kosztów związanych z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia tj. 58,23% kosztów ogółem w tym osobowe /46,96%/ i bezosobowe - wynagrodzenia/ honoraria wypłacone dla osób uczestniczących w realizacji projektów, realizatorów premier oraz inspektora ochrony danych, PPOŻ, BHP- /8,70%/. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 9,80 % kosztów ogółem.

Pozostałe koszty stanowią 27,18 % kosztów ogółem i dotyczą: zużycia energii, zakupu materiałów, środków inscenizacyjnych, usług obcych, opłat podatków, kosztów pozostałych świadczeń dla pracowników, tantiem autorskich, zakupu towarów, amortyzacji. Znaczną część tych kosztów stanowią usługi obce, tj. 11,76% pozostałych kosztów, które w szczególności są związane z realizacją zadań: 34 MFT Walizka, Poznajemy Teatr - edukacja estetyczna dzieci i młodzieży, Podlaskie zasilane kulturą. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

W TLiA zatrudnionych było 26 osób (25,5 etatu), w tym: kadra zarządcza, zespół artystyczny, pracownicy administracji i obsługi.

 Informacje dodatkowe
 

Wyszczególnienie


Stan na początek roku


Stan na koniec okresu


1


Stan należności


31 148,29


26 526,36


2


Stan zobowiązań


9 110,80


27 266,13


3


Środki pieniężne


172 614,58


144 115,35

 Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Działalność Teatru Lalki i Aktora na dzień 31.12.2021 zamknęła się stratą w wysokości 56 936,91 zł.                

               FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108) 


Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży założenia programowe zrealizowała, jak niżej:                                                                            

                                                                                         Plan roczny               Wykonanie

                                                                                                                    na dzień 31.12.2021 r.


 1. Ilość koncertów                                                                35                                56          
 2. Ilość pojedynczych audycji                                             100                              156

            

W 2021 r. ramach działalności kulturalnej wykonano 56 koncertów (w tym 10 online bez dostępu publiczności z racji panującej epidemii. Do ich wykonania zaproszono artystów scen polskich i zagranicznych. W czerwcu zorganizowano koncert plenerowy poświęcony rocznicy pobytu Jana Pawła II w Łomży oraz uroczysty koncert otwarcia wyremontowanej sali koncertowej. 9 września odbył się koncert inaugurujący sezon artystyczny 2021/2022. 4 listopada FKWL zainicjowała cykl koncertów w ramach programu Scena Muzyki Polskiej, w ramach którego odbyły się w 2021 r. 2 koncerty. Ponadto, w ramach XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica” odbyło się 15 koncertów, realizacja tego zadania w takim zakresie i formie odbyła się dzięki dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków MKiDN w wysokości 130 tys. zł.

Udało się zrealizować 100% planowanych audycji, z czego 38 w wersji online. Ogółem koncertów i audycji muzycznych w 2021 r. wysłuchało 18 233 odbiorców (online w czasie rzeczywistym emisji wydarzenia wysłuchało 6 850 osób). Liczba odsłon koncertów online wzrosła o 6 327. W 2021 r. wydano pierwszą w historii orkiestry płynę DVD zatytułowaną Vistula Landscapes zawierającą utwory polskich kompozytorów związanych z Mazowszem, a za płytę Harmonia Polonia Nova otrzymano trzecią nominację do prestiżowej International Classical Music Awards 2022. 

Wykonanie budżetu    

W 2021 roku zrealizowano przychody ogółem w kwocie 2 678 544,46zł, tj. w 100,59%, na tę kwotę składają się: 


 1. Dotacje:

a)      1 620 000,00 zł – dotacja podmiotowa z UM Łomża, którą sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym umowy zlecenia oraz honoraria, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, ekwiwalenty za strój koncertowy oraz za pranie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak też w części zakup materiałów, energii, usług.

b)      555 000,00 zł - dotacja podmiotowa MKiDN,

c)      130 000,00 zł - dotacja celowa z MKiDN z przeznaczeniem na realizację XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki: SACRUM ET MUSICA,

d)     31 000,00 zł - dotacja z IMIT na realizację koncertów w ramach programu „Scena Muzyki Polskiej”. 


 1. Dochody własne (na które składa się sprzedaż biletów wstępu, koncertów i audycji szkolnych, usług reklamy i innych) - w 2021 r. pomimo wciąż panującej pandemii, instytucja zrealizowała dochody na poziomie wyższym od zakładanego. Wpływ na to miał fakt przejęcia w użytkowanie nowo wyremontowanej Sali koncertowej i związana z tym intensyfikacja działalności statutowej. Należy dodać, że w tak trudnym dla kultury czasie pozyskanosponsorów i odbiorców usług kulturalnych, którzy wsparli Filharmonię m.in. podczas realizacji Festiwalu „Sacrum et Musica”. Dochód ze sprzedaży koncertów, realizowanych na podstawie umów, to kwota 187 700,00 zł.                 

Szczegółowe zestawienie dochodów:                                                                                                              

 

Rodzaj dochodów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura dochodów


dotacja podmiotowa, w tym


2 175 000,00


2 175 000,00


100,00


81,20


Miasto Łomża


1 620 000,00


1 620 000,00


100,00


60,48


MKiDN


555 000,00


555 000,00


100,00


20,72


Dotacja celowa z MKiDN


130 000,00


130 000,00


100,00


4,85


Pozostałe dotacje


31 000,00


31 000,00


100,00


1,16


Przychody ze sprzedaży usług


283 000,00


298 017,18


105,31


11,13


Pozostałe przychody


43 731,00


44 527,28


101,82


1,66


 

Razem


 

2 662 731,00


 

2 678 544,46


 

100,59


 

100

 Koszty zrealizowano w kwocie 2 598 280,87 zł, tj. w 97,58% planu ogółem.

 Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :                                                                                  

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria


1 838 450,00


1 826 718,47


99,36


70,30


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP, PPK


221 500,00


221 214,89


99,87


8,51


Świadczenia pracownicze


56 350,00


54 145,52


96,09


2,08


Materiały i energia


148 710,00


136 602,83


91,86


5,26


Usługi obce


260 600,00


225 463,39


86,52


8,68


Pozostałe koszty


137 121,00


134 135,77


97,82


5,17


Razem

 


 

2 662 731,00


 

2 598 280,87


 

97,58


 

100

 Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), które stanowią łącznie 78,81% całości poniesionych kosztów w 2021 r. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Filharmonia w 2021 r. zatrudniała 21 pracowników w łącznym wymiarze 19,75 etatu, z czego zespół artystyczny – 12,44 etatu, 2 pracowników kadry zarządczej (2 etaty), 4 pracowników administracji (4 etaty), 1 pracownik techniczny (1 etat), 2 pracowników gospodarczych (1,5 etatu), 12 muzyków (11,25 etatu).

           Informacje dodatkowe:
 

Wyszczególnienie


Stan na początek roku


Stan na koniec okresu


1


Stan należności


6 704,60


24 844,00


2


Stan zobowiązań


10 121,28


40 804,24


3


Środki pieniężne


156 846,48


245 832,41

 

Działalność placówki na dzień 31.12.2021 zamknęła się zyskiem w kwocie 80 263,59 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.  

 MIEJSKI   DOM   KULTURY   –   DOM   ŚRODOWISK   TWÓRCZYCH   (rozdział 92109) 


Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzi zajęcia teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne, gimnastyka artystyczna, graficzne, chór. Organizowane są zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście, dzieci biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronowirusa planowane przedsięwzięcia nie zostały w pełni zrealizowane.

Na dochody MDK - DŚT składają się wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą. Dochody w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 202 453,27 zł, co stanowi 94,93% planu. Dotacja podmiotowa wyniosła 1 991 300,00 zł i stanowi 90,41% całości dochodów za 2021 r. Niewykorzystana dotacja podmiotowa została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

MDK-DŚT otrzymało również dotację celową w kwocie 42 656,58 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża na 2021 r. Ponadto, placówka uzyskała dochody ze sprzedaży usług własnych (realizacja imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT), darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu w wysokości 168 496,69 zł, co stanowi 7,65% całości dochodów ogółem osiągniętych w 2021 roku.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika, zajęcia muzyczne, chór itp.), wynajem sprzętu i sali.

 Szczegółowe zestawienie dochodów:

 

Rodzaj dochodów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura dochodów


Dotacja podmiotowa


2 060 000,00


1 991 300,00


96,67


90,41


Dotacja celowa


50 000,00


42 656,58


85,31


1,94


Przychody ze sprzedaży usług


73 000,00


62 051,13


85,00


2,82


Pozostałe dochody


137 000,00


106 445,56


77,70


4,83


Razem

 


 

2 320 000,00


 

2 202 453,27


 

94,93


 

100

 Koszty za 2021 zamknęły się kwotą 2 244 891,82 zł, co stanowi 96,76% planu. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 18 etatów – 1 080 401,17 zł, tj. 48,13% całości kosztów poniesionych w 2021 r., narzuty na wynagrodzenia – 186 911,58 zł, tj. 8,33% całości kosztów oraz wynagrodzenia bezosobowe – 241 274,06 zł, tj. 10,74% całości poniesionych kosztów, zużycie materiałów i energii – 155 561,52 zł, tj. 6,93% całości poniesionych kosztów oraz usługi obce (w tym remonty) – 513 506,21 zł, czyli 22,87% całości kosztów oraz pozostałe koszty – 67 237,28 zł, co stanowi 3% całości kosztów.

Największy udział w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia (58,87), zakup materiałów i usług (29,80) oraz składki ZUS i PPK (8,33). 

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :
 

Rodzaj kosztów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe


1 380 000,00


1 321 675,23


95,77


58,87


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP, PPK


187 500,00


186 911,58


99,69


8,33


Materiały i usługi


682 770,00


669 067,73


97,99


29,80


Pozostałe koszty bieżące


69 730,00


67 237,28


96,43


3,00


Razem

 


 

2 320 000,00


 

2 244 891,82


 

96,76


 

100

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w 2021 r. zatrudniał pracowników na 18 etatach.

 Informacje dodatkowe : 

Wyszczególnienie


Stan na początek roku


Stan na koniec okresu


1


Stan należności


42 000,00


43 000,00


 


w tym: wymagalne


42 000,00


42 000,00


2


Stan zobowiązań


467 338,16


48 395,55


 


w tym: niewymagalne


467 338,16


48 395,55


3


Środki pieniężne


667 339,43


199 255,56

 Działalność placówki na dzień 31.12.2021 zamknęła się stratą w wysokości 42 438,55 zł. 

               MIEJSKA   BIBLIOTEKA   PUBLICZNA   (rozdział 92116)                    


Plan dochodów na 31.12.2021 r. opiewał na kwotę 2 764 960,00 zł i został zrealizowany
w 100,02%, tj. w kwocie 2 765 483,13 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 93,09% dochodów ogółem, tj. kwotę 2 574 360,00 zł i została zrealizowana w 100%. W 2021 r. otrzymane dotacje celowe (dofinansowanie w ramach projektu) w kwocie 77 600,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych (42 000,00 zł) - projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez Bibliotekę Narodową,

- zadania kulturalne w formie spotkań autorskich i prelekcji z zakresu czytelnictwa (15 600,00 zł) – „LEMonGAME” z Fundacji LOTTO im. H. Konopnickiej,

- zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi (20 000,00 zł) – „Budżet obywatelski” realizowany przez Urząd Miejski w Łomży.

Pozostałe przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej pochodzą między innymi z najmu pomieszczeń dla Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Muzeum Północno-Mazowieckiego oraz opłaty czytelników za dodatkowe usługi, jak również uzyskanych odsetek bankowych, kar za przetrzymywanie książek, przychodów z kiermaszy książek. 

Szczegółowe zestawienie dochodów:

 

Rodzaj dochodów


 

Plan


 

Wykonanie


 

%

wykonania


 

Struktura dochodów


Dotacja podmiotowa


2 574 360,00


2 574 360,00


100,00


93,09


Dotacje celowe

(w tym Miasto Łomża)


77 600,00

20 000,00


77 600,00

20 000,00


100,00

100,00


2,80

0,72


Dochody ze sprzedaży usług


29 000,00


29 229,63


100,79


1,06


Pozostałe dochody


84 000,00


84 293,50


100,35


3,05


 

Razem


 

2 764 960,00

 


 

2 765 483,13


 

100,02


 

100

 Zaplanowane koszty ogółem w kwocie 2 764 960,00 zostały zrealizowane w wysokości                      2 754 169,16 zł, co stanowi 99,61% planu. Zasadniczą część wydatków stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 2 047 828,76 zł, tj. 74,35% kosztów ogółem. Drugim najistotniejszym wydatkiem w działalności Biblioteki jest zapewnienie finansowania zakupu nowości wydawniczych. W 2021 roku wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 110 468,04 zł. Koszty opłat czynszowych i eksploatacyjnych od lokali wyniosły 100 025,25 zł. Koszty eksploatacyjne budynków w postaci energii i wody wniosły 114 900,65 zł. 

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

 

Rodzaj kosztów


 

Plan


 

Wykonanie


 

%

wykonania


 

Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria


1 746 000,00


1 742 325,15


99,80


63,26


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP


307 000,00


305 503,61


99,51


11,09


Zakup materiałów


75 600,00


73 630,81


97,40


2,67


Zakup energii


115 100,00


114 900,65


99,80


4,18


Zakup usług remontowych i pozostałych


191 960,00


189 898,03


98,93


6,89


Pozostałe koszty


329 300,00


327 910,91


99,60


11,91


 

Razem


 

2 764 960,00


 

2 754 169,16


 

99,61


 

100

 Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Miejska Biblioteka w 2021 r. zatrudniała 36 pracowników, przy czym 31 osób pełnozatrudnionych, a 5 osób w niepełnym wymiarze. Poziom zatrudnienia jest utrzymany na minimalnym poziomie koniecznym do obsługi wszystkich Filii Biblioteki przy dostępności księgozbiorów dla czytelników 6 dni w tygodniu.

 Informacje dodatkowe:

 

L.p.


 

Wyszczególnienie

 


 

Stan na początek roku


 

Stan na koniec okresu

 

 

Stan należności


24 920,84


39 917,62

 

Stan zobowiązań


9 425,07


10 176,92

 

Środki pieniężne


149 866,29


166 250,92

 Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Działalność MBP na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się zyskiem w wysokości 11 313,97 zł.

    MUZEUM   PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE   (rozdział 92118)

 Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, czyli w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie. 

W 2021 r zorganizowano następujące zadania:

Muzeum w Łomży – wystawy czasowe

1. „Świat toruńskiego piernika” - styczeń – maj,

2. Rysunki do baśni H.Ch. Andersena i M. Konopnickiej – kwiecień,

3. „Kierunek sztuka” wystawa z Muzeum KUL w Lublinie – czerwiec - listopad,

4. 33 Pułk Piechoty w Łomży. Historia. Tradycja. Pamięć – wrzesień – grudzień.

Pracownicy Muzeum przygotowali, opracowali i uczestniczyli w realizacji 7 filmów prezentujących wystawy czasowe oraz wybrane muzealia z działów merytorycznych.

 Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum


 1. Wystawa malarstwa Teresy Adamowskiej - od 2 do 26 lutego,

2. „Jak jeden dzień” wystawa rzeźby ceramicznej Marity Benke-Gajdy - marzec – maj,

3. Noc Muzeów 2021 – wystawa zbiorowa twórców o rodowodzie łomżyńskim „Wspólny mianownik” od 15 maja – czerwiec,

4. Wystawa fotografii Macieja Kędzielawskiego i akwarel Grażyny Kędzielawskiej - 18 czerwiec – lipiec,

5. Wystawa fotografii Gabora Lorniczego z Łomży – 17 lipca do 31 sierpnia,

6. Wystawa malarstwa Radosława Jastrzębskiego – od 6 września do 12 października,

7. Wystawa malarstwa Zygmunta Rafałą Strenta – od 20 października do 30 listopada,

8. Wystawa Stowarzyszenia „Ceramika bez granic: (ceramika, malarstwo, fotografia, Małe formy rzeźbiarskie) – od 11 do 31 grudnia.

 Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – Oddział Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży

Skansen zajmuje powierzchnie ok 3,2 ha, w którym wykonano następujące konserwacje zabytków:

     - remont kapliczki św. Floriana metodą flekowania,

     - wykonanie „pszczelnika” w obrębie zagrody z Baranowa,

     - renowacja drewnianych rzeźb Adama Chętnika,

     - rozpoczęto wymianę gontowego pokrycia na dworze z Brzózek,

     - wykonano i zamontowano nową bramę wjazdową i płot przy ogródku chałupy z Łysych,

     - przeprowadzono generalną konserwację 8 ramowych uli pszczelich,

     - przeprowadzono renowację strojów i tkanin (dz. Etnografii),

    - wykonano ekspozycyjną toaletę drewnianą tzw. „sławojkę”,

    - przeprowadzono remont zabytkowej studni z drewnianymi pogródkami,

   - rozpoczęto remont zabytkowej bramy z Zalasa,

     - inne bieżące naprawy płotów, schodów, poręczy i ścieżek.

Łącznie wszystkie placówki Muzeum Północno - Mazowieckiego w 2021 r. odwiedziło 26 005 osób, w tym ponad połowę tj. 14 667 osób stanowili zwiedzający w Skansenie. W połączeniu ze zwiedzaniem wystaw przeprowadzono 99 warsztatów, w których wzięło udział 1 875 osób.

 Wykonanie budżetu

            Na 2021 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 600 000,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 2 520 716,75 zł tj. w 96,95% planu. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 85,29% dochodów ogółem, a dochody własne wyniosły 5,62%, na które składają się m.in.: dochody ze sprzedaży biletów (88 137,99 zł), wynajmu (14 452,02 zł) oraz ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek (38 957,80 zł). Pozostałe dochody pozyskano na wnioski , tj. wniosek tarczy ZUS (170 787,15 zł), wniosek z NCK (16 000,00 zł) i wniosek z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS (5 000,00 zł) na sesję literacką poświęconą Czesławowi Miłoszowi i inne. 

Szczegółowe zestawienie dochodów:

 

Rodzaj dochodów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura dochodów


Wpływy z usług


135 000,00


102 590,01


75,99


4,07


Wpływy ze sprzedaży


43 900,00


38 957,80


88,74


1,55


Dotacja podmiotowa


2 150 000,00


2 150 000,00


100,00


85,29


Pozostałe dochody


271 100,00


229 168,94


84,53


9,09


 

Razem

 


 

2 600 000,00


 

2 520 716,75


 

96,95


 

100

 Koszty na 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 600 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 2 464 833,25 zł, tj. w 94,80% planu. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, odpisem ZFŚS i świadczeniami wydatkowano 87,19% całości kosztów. Koszty z wszystkich placówek do organizacji wystaw tj. zakup materiałów, usługi wyniosły 19 826,00 zł. Na renowacje i konserwacje zabytków tj., na zakupy materiałów wydano 14 043,60 zł. Zakupiono eksponaty muzealne na kwotę 3 398,00 zł. Na konserwacje, przeglądy urządzeń (winda, klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochrona, wydatkowano kwotę 14 361,50 zł. Pozostałe koszty stanowią różne zakupy związane z działalnością muzeum, na które wydatkowano następująco: zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wykaszarka, kosiarka) – 5 327,59 zł, artykuły papierniczo-biurowe, tusze – 6 010,45 zł, środki i usługi do utrzymania czystości – 13 477,39 zł, usługi telefoniczne, Internet - 7 401,23 zł, akcesoria komputerowe, serwis – 17 684,59 zł, czynsz Galeria – 12 218,28 zł, szkolenie pracowników -    325,20 zł, delegacje służbowe krajowe – 3 527,98 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 6 121,79 zł oraz inne pozostałe koszty. 

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

 

Rodzaj kosztów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe


1 855 000,00


1 782 050,22


95,95


72,30


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP


320 000,00


304 794,18


95,25


12,37


Zakup materiałów


70 000,00


58 122,92


83,03


2,36


Zakup energii


110 000,00


105 091,57


95,54


4,26


Zakup usług pozostałych


90 000,00


86 658,70


96,29


3,51


Pozostałe koszty


155 000,00


128 115,66


82,66


5,20


 

Razem


 

2 600 000,00


 

2 464 833,25


 

94,80


 

100

 

 Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Muzeum w 2021 r. zatrudniało 38 pracowników, średnio w 2021 r. na 35,09 etatach.

 Informacje dodatkowe :
 

Wyszczególnienie


Stan na początek roku


Stan na koniec okresu


1


Stan należności


16 473,15


11 303,01


2


Stan zobowiązań


29 835,21


16 507,06


3


Środki pieniężne


37 403,75


94 643,84

 Na dzień 31.12.2021 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Działalność jednostki za 2021 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 55 883,50 zł. 

Podsumowanie

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2021 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 48 085,60 zł. W przypadku 2 jednostek kultury, gdzie działalność za 2021 r. zamknęła się stratą, została ona pokryta niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 850 098,08 zł.

 Szczegółowe zestawienie dochodów wszystkich instytucji kultury:

 

Rodzaj dochodów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura dochodów


Wpływy z usług


1 011 500,00


909 577,90


89,92


6,92


Dotacja Miasto Łomża - podmiotowa


10 354 360,00


10 285 660,00


99,34


78,28


Dotacja MKiDN


1 032 000,00


1 032 000,00


100,00


7,86


Pozostałe dotacje

(w tym Miasto Łomża - dotacja celowa)


158 600,00

70 000,00


151 256,58

62 656,58


95,37

89,51


1,15

0,48


Pozostałe przychody


752 031,00


680 315,46


90,46


5,18


Dotacja Miasto Łomża-inwestycyjna


80 000,00


80 000,00


100,00


0,61


 

Razem

 


 

13 388 491,00


 

13 138 809,94


 

98,14


 

100,00

 W analizie dochodów za 2021 r. należy zauważyć iż, w strukturze wpływów największą pozycję zajmują dotacje przyznane instytucjom kultury przez Miasto Łomża i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 87,23%, pozostałe wpływy stanowiące 12,10% pochodzą ze świadczonych usług i pozostałych przychodów.

 Szczegółowy zakres realizacji kosztów wszystkich instytucji kultury:

 

Rodzaj kosztów

 


 

Plan


 

Wykonanie


 

% wykonania


 

Struktura kosztów


Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe


8 592 950,00


8 436 380,82


98,18


64,45


Składki na ubezpieczenie społeczne i FP


1 333 000,00


1 315 347,16


98,68


10,05


Zakup materiałów, energii i usług


2 230 240,00


2 143 541,88


96,11


16,37


Pozostałe koszty bieżące


1 087 301,00


1 050 454,48


96,61


8,02


Koszty inwestycyjne


145 000,00


145 000,00


100,00


1,11


Razem


 

13 388 491,00

 


 

13 090 724,34


 

97,78


 

100,00

 Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne (74,50%), następnie koszty bieżącego funkcjonowania placówek - zakup materiałów, usług i energii (16,37%).

Z uwagi na stan epidemiologiczny działalność jednostek kulturalnych była w 2021 roku ograniczona. Sytuacja finansowa jednak jest stabilna z uwagi na fakt, iż głównym źródłem przychodów tych jednostek są dotacje podmiotowe z Urzędu Miasta i MKiDN.

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 10:51
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 435 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej