Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 101/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 r.

Na podstawie art.15 ust. 2 h oraz ust.2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz.1057,Dz.U.z 2021 r poz.1038,1243,1535) oraz Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 roku, zostali wyłonieni na poszczególne zadania niżej wymienieni oferenci wraz z wysokością przyznanych im środków publicznych (dział 851, rozdział 85195 §2820), na łączną kwotę 25 525,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych ):

1. Fundacja "L", na zadanie pt. „English 60+ kontynuacja projektu” dotacja w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

2. Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "Paradiso",na zadanie pt.„Seniorzy seniorom – wolontariat wśród rówieśników cenną formą pomocy.”dotacja w wysokości 8 750,00 zł ( słownie : osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych )


  1. Fundacja "Nil Sine Numine" na zadanie pt„PIKNIK WIOSENNY ZDROWY I WESOŁY SENIOR” dotacja w wysokości 8 275,00 zł ( słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych)

4. Fundacja Jedzenie ma moc,na zadanie pt.„Seniorze bądź zdrów - warsztaty kulinarne!” dotacja w wysokości 3 500,00 zł ( słownie :trzy tysiące pięćset złotych )

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 11:00
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 506 razy