Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 103/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2022 r.

Na podstawie art.15 ust. 2 h oraz ust.2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz.1057,Dz.U.z 2021 r poz.1038,1243,1535) oraz Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2022 rok – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku, zostali wyłonienie oferenci, którym przyznaję dotacje w wysokości (dział 855, rozdział 85510 §2820):

1.Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.” Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” –                           34 300,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) ;

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt.” Prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2022 roku” –45 700,00zł ( słownie : czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 11:10
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 600 razy