Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 104/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Na podstawie art.15 ust. 2 h oraz ust.2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz.1057,Dz.U.z 2021 r poz.1038,1243,1535) oraz Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku, zostali wyłonieni na poszczególne zadania niżej wymienieni oferenci wraz z wysokością przyznanych im środków publicznych (dział 851, rozdział 85195 §2820), na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych):

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.„W końcu RAZEM - program samopomocowy skierowany do dzieci i młodzieży, osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu miasta Łomża.” dotacja w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);

2. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha, na zadanie pt.„1.Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej.” dotacja w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

3. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, na zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u mężczyzn” dotacja w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

4. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.„Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla kobiet po amputacji piersi” dotacja w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

5. Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "Paradiso" na zadanie pt.„Rehabilitacja osób przewlekle chorych.” dotacja w wysokości         5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

6. Stowarzyszenie ”Pomocy Dzieciom”, na zadanie pt.„Jestem zdrowym przedszkolakiem” dotacja w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Stowarzyszenie ”Czas Rozwoju”, na zadanie pt.„Zdrowie psychiczne – wielka sprawa.” dotacja w wysokości 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT mIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 11:13
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 502 razy