Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 105/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 r.

Na podstawie art.15 ust. 2 h oraz ust.2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz.1057,Dz.U.z 2021 r poz.1038,1243,1535) oraz Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku, został wyłoniony oferent, któremuprzyznaję dotację w wysokości(dział 851, rozdział 85195 §2820), 5 425,00 zł (słownie:pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych ):

1. Fundacja DR OTIS , ul. Sybiraków 24, 18- 400 Łomża na zadanie pt ”Poznajmy się z Autyzmem”- Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Mieście Łomża

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 11:21
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 466 razy