Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 106/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r.
Na podstawie art.15 ust. 2 h oraz ust.2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz.1057,Dz.U.z 2021 r poz.1038,1243,1535) oraz Uchwały Nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok” zostali wyłonieni na poszczególne zadania niżej wymienieni oferenci wraz z wysokością przyznanych im środków publicznych, na łączną kwotę528.000(słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcyzłotych) Dział – 851 Ochrona Zdrowia, w tym:


I. Dział 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 508.000 zł (słownie: pięćset osiem tysięcyzłotych)


1.Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomżana zadanie pt ,,Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10’’ dotacja w wysokości: 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

2.Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt ,,Współuzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II 9’’ dotacja w wysokości: 40.000(słownie: czterdzieści tysięcy złotych )

3.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży ul. Mickiewicza 12,18 – 400 Łomża na zadanie pt,,Profilaktyka selektywna zadanie nr7 - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym nad morzem’’dotacja w wysokości: 22.000(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

4.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży ul. Mickiewicza 12,18 – 400 Łomża na zadanie pt,,Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 6 – Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych’’ dotacja w wysokości: 7.000(słownie: siedem tysięcy złotych).

5.Klub Sportowy "Perspektywa",ul. Kazańska 1,18 – 400 Łomża na zadanie pt,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok’’ dotacja w wysokości: 30.000(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

6.Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża,ul. Księżnej Anny 18,18 – 400 Łomża na zadanie pt,,Koszykówka bez uzależnień w 2022 roku’’ dotacja w wysokości: 65.000 (słownie:sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

7.,,Caritas Bliźnim’’ ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomżana zadanie pt,, Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Warsztaty profilaktyczne ,,Safari’’dotacja w wysokości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

8.,,Caritas Bliźnim’’ ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomżana zadanie pt,,Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.‘’dotacja w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

9.Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10 ul. Niemcewicza 17 ,18-400 Łomża na zadanie pt ,,Żyję zdrowo – na sportowo’’dotacja w wysokości 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

10.Uczniowski Klub Sportowy "4",ul. Kierzkowa 7,18 – 400 Łomżana zadanie pt,,Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Spędzamy aktywnie czas z korzyścią dla nas" dotacja w wysokości 38.000 (słownie:trzydzieści osiem tysięcy złotych)

 

11.MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża na zadanie pt Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok. ,,Aktywni dziś, zdrowi zawsze" dotacja w wysokości 45.000(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

12.Akademia Sportu Medyk, ul. Pszczela 13, 18 – 400 Łomża na zadanie pt ,,Nie pije, nie biorę,nie palę, ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci,młodzież oraz osoby dorosłe’’ dotacja w wysokości 35.000(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

13.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ul.Kołłataja 8, 18 – 400 Łomża na zadanie pt ,,Szczęśliwy świat przedszkolaka'' dotacja w wysokości 5.000 zł (słownie:pięć tysięcy złotych)

14.Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska,ul. Dworna 25, 18 – 400 Łomża na

zadanie pt ,,Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień ‘’dotacja w wysokości 28.000 zł (słownie:dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

15.Uczniowski Klub Sportowy ,,RETURN’’ Łomża ul. „Senatorska 13, 18 – 400 Łomża na zadanie pt ,,Przyjazny kort. Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9’’ dotacja w wysokości 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

16.Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’,ul. Piękna 8,18 – 420 Jedwabnena zadanie pt,,Aktywnie z profilaktyką’’ dotacja w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy złotych)

17.Akademia Piłkarska LIDER, ul. Pl. Niepodległości 16, 18 – 400 Łomżana zadanie pt,,Bądź liderem – żyj zdrowo na sportowo’’dotacja w wysokości 7.000 zł(słownie: siedem tysięcy złotych)

I. Dział 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii, w tym: § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcyzłotych)

1.Grupa Ratownicza ,,Nadzieja'' ul. Przykoszarowa 26,18 – 400 Łomża na zadanie pt,,Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjnydla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża.'' dotacja w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 28 mar 2022 11:28
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 793 razy