Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 109/22

z dnia: 29 marca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży”, powołuję Komisję Przetargową w składzie: 


 1. Katarzyna Mścichowska           - Przewodniczący Komisji,
 2. Lech Dobrowolski                    - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Jarosław Sulkowski                  - Sekretarz Komisji,
 4. Elżbieta Stankiewicz                 - Członek Komisji,
 5. Janusz Krajewski                      - Członek Komisji.
 6. Jerzy Włodkowski                    - Członek Komisji. 

§ 2. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27.03.2015 r. (ze zm. wynikającymi z Zarządzenia Nr 268/20 z dnia: 05.10.2020 r.) w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej:


 1. Obowiązki przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)   koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym wyznacza terminy posiedzeń Komisji,

b)  akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury) oraz dokumentację, związaną z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności
z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności:

-      projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”;

c)  przewodniczy posiedzeniom Komisji;

d)  składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy;

e)  informuje Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

f)   wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in.
w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji,wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji itd.

g)  wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;

h)  wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku
z toczącym się postępowaniem;

i)   dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 pkt 1 ustawy, zgodności ofert z ustawą;

j)   dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

k)  analizuje wnoszone odwołania;

l)   aprobuje pod kątem zgodności z ustawą Pzp propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 


 1. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)   zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności;

b)   uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)   odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania i akceptuje pod względem merytorycznym:

-        wzór umowy,

-        propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumenty, wymagane do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartość zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu,

-        projekt ogłoszenia o zamówieniu,

-        projekt SWZ,

-        dokumenty, właściwe dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,

-        zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu podpisania umowy;

d)   składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy;

e)   przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;

f)    dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 57 ustawy, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

g)   dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

h)   przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

i)     aprobuje pod względem merytorycznym propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:

a)   uczestniczy w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu

b)   przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu i zamieszcza w BZP;

c)   opracowuje projekt specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy;

d)   przygotowuje projekt wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;

e)   składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 i 3 ustawy;

f)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

g)   dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert;

h)   dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

i)     przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub o unieważnieniu postępowania;

j)     przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą;

k)   dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert itd.;

l)     przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp,

m)  sporządza i zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania,

n)   przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych na nie odpowiedzi;

o)   opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję;

p)   sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację postępowania,

q)   wykonuje czynności obsługowo-biurowe.


 1. Obowiązki Elżbiety Stankiewicz – członka Komisji:

a)   składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 i ust. 3;

b)   uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)   dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 57 ust. 1 ustawy oraz przeprowadza sprawdzenie ofert z wyłączeniem przedmiotowych środków dowodowych,

d)   dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

e)   analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi. 


 1. Obowiązki pozostałych członków Komisji przetargowej:

a)   proponują zakres przedmiotu zamówienia i pomagają w ustaleniu wartości zamówienia;

b)   podają informacje do SWZ dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty, kryteriów spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców;

c)   przygotowują i udzielają wyjaśnień wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny ofert;

d)   składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

e)   uczestniczą w posiedzeniach Komisji;

f)    dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności; poprawiają oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

g)   dokonują oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

h)   analizują wnoszone odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi. 

§ 4. Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej:


 1. Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania.
 2. Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3. 

§ 5. 1.   Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

3.   Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznychzapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

4.   Osoba wskazana jako sekretarz komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: wtorek, 29 mar 2022 08:38
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 383 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej