Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 107/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 135/21 z dnia 19.04.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3, w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) w zw. z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży nadanego Zarządzeniem nr 101/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 135/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 19.04.2021r. zmieniającym zarządzenienr 128/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.04.2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-1Z.00-20-002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w § 1 tabela otrzymuje brzmienie : 
 

Imię i nazwisko


Stanowisko w Projekcie


 1.  

Andrzej Stypułkowski


Przewodniczący Grupy Sterującej


 1.  

Dariusz Budrowski


Koordynator Projektu


 1.  

Paweł Piwowarski


Zastępca Koordynatora Projektu


 1.  

Magdalena Mrozek


Kierownik Centrum Integracji Społecznej – Miasto Łomża


 1.  

Halina Pawelczyk


Obsługa finansowa Centrum Integracji Społecznej – Miasto Łomża


 1.  

Wiesław   Jagielak


Dyrektot MOPS


 1.  

Anna Fabin


z-ca Dyrektora MOPS


 1.  

Ewa Alicka


Obsługa finansowa MOPS


 1.  

Elżbieta Parzych


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Renata Nerkowska


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Joanna Fiedorowicz


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Elwira Chojnowska


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Katarzyna Gubik-Czajkowska


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Anna Mierwińska


Specjalista ds. obsługi księgowo-finansowej projektu


 1.  

Adam Choiński


Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości


 1.  

Klaudia Chaberek


Asystent ds. monitoringu i sprawozdawczości finansowej


 1.  

Katarzyna Mścichowska


Obsługa zamówień publicznych


 1.  

Arkadiusz Jabłoński


Obsługa prawna

 § 2. Zadania poszczególnych członków Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 107/21

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 28 marca 2022r.

zmieniającego zarządzenie nr 128/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.04.2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań wynikających z realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”nr RPPD.07.01.00-1Z.00-20-002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3, w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w zw. z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży nadanego Zarządzeniem nr 101/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r., zarządzam co następuje: 

§1. Do zadań poszczególnych członków Zespołu należy:


 1. Andrzej Stypułkowski – Przewodniczący Grupy Sterującej.
 2. Dariusz Budrowski – Koordynator projektu,

2.1.Zarządzanie Zespołem.

2.2.Bieżące zarzadzanie projektem.

2.3.Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem przebiegiem zadań.

2.4.Nadzór nad kompleksową realizacją projektu.

2.5.Nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi i sprawozdawczością.

2.6.Przekazywanie informacji na temat tempa realizacji projektu do Władz Miasta, Komisji Rady Miejskiej, na ich wniosek.

2.7. Przygotowanie Projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Łomża, koniecznych do realizacji Projektu


 1. Paweł Piwowarski – Wydział Edukacji – z-ca koordynatora projektu,

3.1.Pomoc w zarządzaniu Zespołem projektu.

3.2.Pomoc w zarządzaniu projektem

3.3.Koordynowanie prac Realizatorów projektu

3.4.Komunikacja pomiędzy członkami Zespołu

3.5.Koordynacja odbiorów poszczególnych etapów realizacji projektu


 1. Elżbieta Parzych, Renata Nerkowska, Joanna Fiedorowicz, Elwira Chojnowska, Katarzyna Gubik-Czajkowska, Anna Mierwińska – Wydział Skarbu i Budżetu – Specjaliści ds. obsługi księgowo-finansowej projektu.

4.1.Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej ( w systemie komputerowym ) dla Projektu.

4.2.Kontrola pod względem formalno - rachumkowym dokumentów księgowych.

4.3.Monitorowanie terminowości ponoszonych w Projekcie wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie.

4.4.Rozliczenie finansowe, księgowanie zgodnie z planem kont dla Projektu.

4.5.Prowadzenie sprawozdawczości finansowej RB 28S, Rb 27S.


 1. Klaudia Chaberek – Wydział Edukacji – Asystent ds. monitoringu i sprawozdawczości finansowej.

5.1.Sprawozdawczość finansowa wniosków o płatność w systemie SL2014

5.2.Współpraca z Realizatorami projektu.

5.3.Pomoc w monitorowaniu terminowości ponoszonych w Projekcie wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie.


 1. Katarzyna Mścichowska – Obsługa zamówień publicznych.

6.1 Sprawdzanie i weryfikacja prowadzonych procedur w zakresie Prawa zamówień publicznych i procedur związanych z rozeznaniem rynku.

       7. Arkadiusz Jabłoński – Obsługa prawna

             7.1 Sprawdzenie i weryfikacja zawieranych umów oraz akceptacja wytworzonych dokumentów    

              pod względem prawnym.

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: wtorek, 29 mar 2022 08:53
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 355 razy