Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 110/22

z dnia: 29 marca
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270), uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 4411) oraz uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku, na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 

 • 2. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 110/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.03.2022 r.

 

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczegow 2022 roku 

I RODZAJ ZADAŃ

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza 

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadnia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

II ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI


 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490).
 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), w szczególności
  z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.
 3. Oferent zobowiązany jest wykazać wkład własny finansowy w wysokości min. 10% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania publicznego.
 4. Oferent może wykazać wkład własny osobowy.
 5. Dwa podmioty lub więcej mogą złożyć ofertę wspólną; oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 6. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego może być wykorzystana w szczególności na:

a)    koszty osobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,

b)    koszty eksploatacyjne: wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.),

c)    koszty administracyjne, w tym koszty obsługi technicznej, księgowej, prawnej

d)    koszty wydawnicze,

e)    nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,

f)     zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport,


 1. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 2. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15% kosztów całkowitych jego realizacji.
 3. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczegonie może być wykorzystana na:

a)    koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,

b)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania,

c)    opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

d)    nabycie lub dzierżawę gruntów,

e)    prace budowlane, w tym budowę nowych obiektów budowlanych,

f)     zakup obiektów budowlanych,

g)    zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,

h)    działalność gospodarczą i polityczną.


 1. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 6 dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).  
 2. Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 3. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny
  z umową wtedy, gdy:

a)    nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20% w części dotyczącej przyznanej dotacji,

b)    nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.


 1. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt. 12, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 2. Każda zmiana wynikła w trakcie realizacji zadania publicznego, m.in. dotycząca wysokości wydatkowanych środków, poziomu rezultatów, terminu realizacji zadania itp. powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do pracownika Wydziału Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży obsługującego konkurs. Pewnie zmiany mogą bowiem wymagać podpisania Aneksu do umowy. 

III TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
  w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2022 r.
 3. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

a)    być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,

b)    być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości, umiejętności uczestników po zakończeniu realizacji zadania,

c)    powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.


 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a)    dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

b)    sporządzania i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

c)    złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl,

d)    informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży,

e)    dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. 

IV SKŁADANIE OFERT


 1. Ofertę należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie Witkac.pl: do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować z systemu Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty, podpisać je przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS lub inną ewidencją) i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia elektronicznej oferty, złożyć podpisane potwierdzenie w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego/nadania). Podpis na potwierdzeniu złożenia oferty powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. 

V TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT


 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.
  1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert
  i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Miasta Łomża.
 6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
 7. Wybór ofert w konkursie nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert wskazanego w cz. IV. pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty
  w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 9. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia jej złożenia (wygenerowanego
  z systemu Witkac.pl i podpisanego przez osoby upoważnione) określa obsługujący konkurs pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży, przekazując tę informację niezwłocznie oferentowi. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.
 11. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dniod dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  w imieniu oferenta.
 12. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:

a)    dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,

b)    dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,

c)    w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

d)    nr rachunku bankowego. 

VI OGŁOSZENIE KONKURSU ZAMIESZCZA SIĘ: 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl. 

WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ: 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: wtorek, 29 mar 2022 09:05
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 602 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej