Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 115/22

z dnia: 30 marca
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) oraz § 10 ust. 1 uchwały nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i  obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 4, poz. 59, 71) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostały zapisy zarządzenia nr 17/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZTDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik do zarządzenia nr 115/22

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 30 marca 2022 r.

Tabela nr I

Minimalne miesięczne stawki netto czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem na określone cele:
 

Przeznaczenie


Strefa


Stawka czynszu najmu/dzierżawy (zł)


1


 

Stoisko handlowe do 10 m²


I - strefa śródmiejska (centrum)

 


10,00 zł/m²


II – pośrednia

 


8,00 zł/m²


III – peryferyjna

 


6,00 zł/m²


2


Produkcyjne, magazynowo - składowe, usługowe, handlowe, hurtownie, budynki gospodarcze


Obowiązuje we wszystkich strefach


0,75 zł/m²


3


Jako teren niezbędny do wykonania prac remontowych lub budowlanych na nieruchomości sąsiedniej


I – śródmiejska (centrum)

 


4,00 zł/m²


II – pośrednia

 


1,80 zł/m²


III - peryferyjna


1,60 zł/m²


4


Parkingi urządzone


I – śródmiejska (centrum)

 


8,00 zł/m²


II – pośrednia

 


6,00 zł/m²


III – peryferyjna

 


4,00 zł/m²


5


Ogródki gastronomiczne do 50 m²


I – śródmiejska (centrum)

 


10,00 zł/m²


II – pośrednia

 


8,00 zł/m²


III – peryferyjna

 


6,00 zł/m²


6


Grunt pod garażem


Obowiązuje we wszystkich strefach. Minimalna pow. garażu 19  m²


1,80 zł/m²


7


Gołębnik


Obowiązuje w strefie II i III.

Zakaz w strefie I.

Minimalna pow. gruntu pod jeden gołębnik – 10 m²


1,80 zł/m²


8


Miejsca postojowe TAXI


Obowiązuje we wszystkich strefach


175,00 zł za miejsce


9


- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, na budowę których nakłady ponieśli najemcy/dzierżawcy lub ich poprzednicy prawni,

- na polepszenie nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

 


Obowiązuje we wszystkich strefach


0,15 zł/m²


10


Pojemniki na odzież używaną


Obowiązuje we wszystkich strefach


15,00 zł za kontener


11


Teren na polepszenie warunków nieruchomości przyległej, na której prowadzona jest działalność gospodarczą


Obowiązuje we wszystkich strefach


0,40 zł/m²

⁎ w przypadku osób fizycznych, które są najemcami lub dzierżawcami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na budowę których nakłady ponieśli najemcy lub dzierżawcy bądź ich poprzednicy prawni stawka czynszu może zostać obniżona na wniosek najemcy lub dzierżawcy o 50 % obniżka przysługuje gdy dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto, w roku poprzedzającym wniesienie opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy, natomiast w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 75 % wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto, w roku poprzedzającym wniesienie opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy.

Tabela nr II

Minimalne roczne stawki na najem lub dzierżawę:

L.p.


Przeznaczenie


Strefa


Stawka czynszu (roczna)

 

Pod ustawienie konstrukcji utrzymującej reklamę


Obowiązuje we wszystkich strefach


2.000,00 zł

miejsce

 

Realizacja zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Łomża spółkom, w których Miasto Łomża posiada 100% udziałów.


Obowiązuje we wszystkich strefach


1,25 zł/m²

 Tabela nr III

Minimalne roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod tereny rolnicze, za które uważa się obszary służące produkcji rolniczej:
L.p.


Powierzchnia - opis


Stawka czynszu (roczna)

 

do 1 ha


400,00 zł/ha

 

od 1 ha


800,00 zł/ha

 Tabela nr IV

Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod tereny uprawy ogrodniczej:
L.p.


Opis


Stawka czynszu (roczna)

 

Z przeznaczeniem pod uprawę ogrodniczą


0,50 zł/m²

 

Z przeznaczeniem pod ogródki przyległe do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.


1,00 zł/m²

 Tabela nr V

Minimalne dzienne stawki netto, za najem / dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na poszczególne cele – obowiązujące we wszystkich strefach miejskich:
L.p.


Przeznaczenie


Powierzchnia/


Stawka (zł)


1


Sprzedaż sezonowa, imprezy promocyjne z możliwością sprzedaży wraz z ustawieniem stoiska handlowego

 


1 m²


20,00 zł


 

Kolejny 1 m² - powyżej 5 m²


10,00 zł


2


Działalność reklamowa, promocyjna, komercyjna


1 m²


50,00 zł


3


Kiermasze, jarmarki, rękodzieło ludowe – promocja regionu


5 m²


50,00 zł


L.p.


Przeznaczenie


Okres


Stawka (zł)


3


Cyrk


1 dzień


800,00 zł


Kolejny dzień - powyżej 5 dni


400,00 zł


4


Wesołe Miasteczko, podobna działalność rozrywkowa


Minimalna ilość dni zajęcia terenu – 7


200,00 zł

(za 1 dzień)

 Tabela nr VI

Minimalne miesięczne stawki netto czynszu za najem lokali użytkowych, z przeznaczeniem na  określone cele:
L.p.


Przeznaczenie


Powierzchnia/


Stawka (zł)


 


budynek przy Pl. Stary Rynek 14


1


Działalność gospodarcza - lokal usytuowany w piwnicy


125 m²


4,07 zł/ m²


2


Działalność gospodarcza - lokal usytuowany na parterze


14 m²


48,78 zł/ m²


 


budynek przy ul. Farnej 1


1


Działalność kulturalna, sportowa, edukacyjna, promocja Miasta, działalność biurowa organów administracji samorządowej i rządowej   - lokal z wejściem od strony ul. Farnej 1


40,80 m²


4,07 zł / m²

 


42,18 m²


2


Działalność kulturalna, sportowa, edukacyjna, promocja Miasta - lokal z oddzielnym wejściem od strony Pl. Stary Rynek


84,20 m²


4,07 zł/ m²


3


Działalność gospodarcza – lokal z oddzielnym wejściem od strony Pl. Stary Rynek


62,17 m²


48,78 zł/ m²

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 30 mar 2022 14:36
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 310 razy