Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 116/22

z dnia: 30 marca
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66), a także na podstawie części IV ust. 24 pkt 2 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2022” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zarządzam, co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

§2 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3 Zaplanowana wysokość środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa
w § 1
na rok 2022 wynosi 1 632 026,40 zł (słownie : jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 40/100).

§4 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łomża, na stronie internetowej Miasta Łomża, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży.

§5 Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi w formie wsparcia zadania.

§6 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

§7Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 30 mar 2022 14:44
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1074 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej