Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 122/22

z dnia: 1 kwietnia
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583), Uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411), uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 58/22 z dnia 28 lutego w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku, zarządzam
co następuje: 

§ 1. Ogłaszam,żewwynikuotwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łomża organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przyznanadotacja w wysokości 70.000,00 zł (dział630 – turystyka, rozdz. 63003, § 2820) Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska na zadanie „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Łomży”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 08:54
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 787 razy