Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 123/22

z dnia: 1 kwietnia
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583), Uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411), uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 38/22 z dnia 15 lutego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku zostali wyłonieni oferenci, którym w ramach środków budżetowych zaplanowanych na rok 2022 (dział 921, rozdz. 92195, § 2820) na realizację zadań przyznaję dotacje:
 

Podmiot


Nazwa zadania


Przyznana dotacji

 

Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s w Lubiejewie


Wystawienie podlaskiego - ludowego misterium pasyjnego: „ ...i widzę niebo otwarte...” w katedrze Łomżyńskiej.


5 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”


Taniec moja pasja VII edycja 2022 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą .


10 000,00 zł

 

Fundacja Rozwoju Kinematografii


Kinowe lato w Łomży


32 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”


Udział Formacji Tanecznych Stowarzyszenia „BK Step” w organizowanych Mistrzostwach Tanecznych w kraju i poza jego granicami promujący Miasto Łomża w 2022 roku.


10 000,00 zł

 

ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE W ŁOMŻY


Koncert Galowy Uczniów Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego


5 500,00 zł

 

Fundacja „Sztuk i Dialogu”


Zrealizowanie spektaklu edukacyjnego w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich


12 000,00 zł

 

Fundacja „L”


Film dokumentalny „Tajemnice Góry Królowej Bony”


11 000,00 zł

 

Fundacja „Sztuk i Dialogu”


Wydanie powieści „Córka” Izabelli Lutosławskiej Wolikowskiej.


6 500,00 zł

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik”


ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA - NASZA MAŁA OJCZYZNA.


8 000,00 zł

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik”


ŚLADAMI NIEZŁOMNYCH.


2 000,00 zł

 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów


Wydanie jubileuszowego numeru „Studiów Łomżyńskich” w 150. rocznicę śmierci Jakuba Wagi


7 000,00 zł

 

Stowarzyszenie „Świat Akordeonu”


Z harmonią przez Łomżę


3 000,00 zł

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej


Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”


16 000,00 zł

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej


Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2022


10 000,00 zł

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska


III Festiwal „Szanty nad Narwią”


12 000,00 zł


Razem:


150 000,00 zł

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 09:11
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 887 razy