Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 108/22

z dnia: 28 marca
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 419 259 908 złotych; z tego:

- bieżące: 369 218 577 zł;

- majątkowe: 50 041 331 zł;

2) Plan wydatków – 476 850 522 złotych; z tego:

- bieżące: 368 924 301 zł;

- majątkowe: 107 926 221 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYUDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2022 10:26
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 265 razy