Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 130/22

z dnia: 15 kwietnia
w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057, Dz. U. z 2021r. poz. 1038, 1243,
1535) oraz uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi i oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411) oraz uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 14 lutego 2022 r., poz. 670) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2022 (dz. 926, rozdz. 92695,
§ 2820) przyznaję dotację celową Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Butterfly” w Łomży w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania: „Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 15 kwi 2022 13:24
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 280 razy