Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 143/22

z dnia: 22 kwietnia
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490) i uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 4411), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczegow 2022 roku, w składzie:

1)    Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża – przewodniczący

2)    Danuta Gieraga – członek

3)    Anna Fabin – członek

4)    Krzysztof Jankowski – członek

5)    Kornelia Duda – członek

6)    Mariola Sawicka – członek 

§ 2. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych ofert stosują kryteria wynikające z regulaminu konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 110/22 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczegow 2022 roku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 22 kwi 2022 13:43
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 274 razy