Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 145/22

z dnia: 26 kwietnia
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, Dz. U. z 2022 r. poz. 857)
zarządzam,
co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” ogłoszony Zarządzeniem Nr 116/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 marca 2022 roku, z powodu niezłożenia żadnej oferty w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łomża, na stronie internetowej Miasta Łomża, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 26 kwi 2022 08:50
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 260 razy