Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 150/22

z dnia: 28 kwietnia
w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, ul. Zamkowa 25

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 15 ust. 1, ust.2, ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 68 i art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U.2020 poz.1320 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Powołuję Pana Juliusza Jakimowicza na stanowisko Dyrektora Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, ul. Zamkowa 25 od dnia 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2027 roku.
2. Powołanie następuje na czas określony na okres pięciu lat w pełnym wymiarze czasu pracy, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z powołania w Muzeum - Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.
3. Wynagrodzenie miesięczne z tytułu zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku zostanie ustalone odrębnym pismem.
4. Powołanie zostało poprzedzone zawarciem z Panem Juliuszem Jakimowiczem umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności i programu działania Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do umowy z dnia 28.04.2022 roku
określającej szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe
działalności Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

PROGRAM DZIAŁANIA MUZEUM – SKANSENU KURPIOWSKIEGO IM. ADAMA CHĘTNIKA W NOWGORODZIE

            Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie dąży do wysokiego, profesjonalnego poziomu działalności poprzez realizację zadań i celów określonych w Statucie. Do zakresu działania Skansenu należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr kultury o charakterze materialnym i niematerialnym należących do ludowego i historycznego dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny, a także prowadzenie działalności edukacyjnej upowszechniającej wartości związane z tym dziedzictwem.
Koncepcja działania Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie na lata 2022 – 2027 zakłada zrównoważony rozwój tej jednostki kultury poprzez wszechstronną realizację głównych zadań wskazanych w statucie Muzeum.

I. Zarządzanie i zatrudnienie

Jednym z wyzwań Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika Nowogrodzie będzie zbudowanie sprawnego zespołu pracowników muzeum. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki należy wzmocnić kadry muzeum o pracowników merytorycznych i technicznych. Dokona się również aktualizacji dokumentów wewnętrznych oraz opracowanie brakujących. Ważne jest również opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Strategia będzie oparta o „Program rozwoju kultury województwa podlaskiego do 2030 roku”.

II. Aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł finasowania

Wskazane jest zwiększenie udziału środków finansujących działalność Muzeum pochodzących z innych źródeł niż subwencja organizatora. Pozyskiwanie środków na sfinansowanie inicjatyw kulturalnych wymagać będzie systematycznego monitorowania i poszukiwania programów oraz konkursów unijnych oraz ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum podejmie również działania mające na celu zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów oraz pamiątek. Skansen postara się również pozyskać fundusze przedsiębiorstw ukierunkowane na mecenat i sponsoring kultury i sztuki. Skansen przygotuje ofertę promocji dedykowaną prywatnym przedsiębiorcom. W Województwie Podlaskiem szczególnie mocny jest sektor rolno-spożywczy, siłą rzeczy mocno zakorzeniony w środowiskach wiejskich. Skansen jako emanacja dorobku materialnego i duchowego kurpiowskiej wsi może być świetną płaszczyzną dla prywatnego wsparcia prac remontowych zabytkowych obiektów w zamian za reklamę firm komercyjnych np. podlaskich mleczarni. Niezwykle malownicze położenie Skansenu oraz piękno jego architektury otwierają również możliwości komercyjnego wykorzystania jego powierzchni jako miejsca do przeprowadzania sesji fotograficznych np. ślubnych lub innych. Skansen przygotuje również ofertę wykorzystania swoich przestrzeni i zabytków do wynajęcia na produkcję filmową. W 2018 roku Skansen był miejscem zdjęć do serialu telewizyjnego „Młody Piłsudski”. Wynajęcia Skansenu na tego typu produkcje mogą przynieść spory dochód. Planuje się napisać i rozesłać do filmowych agencji produkcyjnych ofertę handlową w tym zakresie.

III. Fundusze Europejskie „Podlaskie ‚21-’27 – rozwój w NATURAlnym rytmie!”

W projekcie programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 czytamy: „Należy dążyć do wykorzystania integracyjnego potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego, wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze. Zasadny jest rozwój turystyki oparty na walorach przyrodniczych i krajobrazowych, kulturowych stanowiących o wysokiej atrakcyjności turystycznej”. Wyjątkowo malownicze położenie oraz prawie stuletnia historia Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie sprawia, że jest to miejsce o dużym potencjale turystycznym, który powinien być wsparty poprzez środki unijne.

IV. Współpraca Skansenu Kurpiowskiego z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami

Skansen podejmie bliską współpracę z innymi muzeami na terenie województwa podlaskiego, szczególnie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Podlaskim Instytutem Kultury. Skansen będzie kontynuował szczególnie bliskie kontakty z Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. Oba muzea mogłyby prowadzić wspólne projekty, wspierać się w badaniach i edukacji historycznej. Porozumienie o współpracy określi zasady koordynacji w zakresie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych. Miasto Łomża jako ośrodek miejski o znaczeniu subregionalnym będzie ze względu na swoją wielkość i potencjał jednym z głównych adresatów oferty kulturalnej i turystycznej Skansenu Kurpiowskiego. Wyremontowana droga wojewódzka nr 645 Łomża – Nowogród – Myszyniec stanowi o dobrym połączeniu Łomży ze Skansenem Kurpiowskim. Powstała przy drodze wojewódzkiej ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej pozwala na komfortową jazdę i może zwiększyć turystyczny ruch rowerowy na tej trasie. Skansen Kurpiowski postara się trafić do mieszkańców Łomży z ciekawą ofertę kulturalną żeby zachęcić ich do odwiedzin. Biorąc pod uwagę zdrowotne i edukacyjne aspekty turystyki rowerowej, szczególnie ważne będzie zwiększenia rowerowego ruchu turystycznego z Łomży do Skansenu Kurpiowskiego w ramach weekendowej turystyki rodzinnej. Jedną z form poprawy dostępności rowerowej powinno być zbudowanie parkingu rowerowego w Skansenie. Rozwiniemy również bliższą współpracę ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Do naukowej i edukacyjnej współpracy zaprosimy również ogólnopolski Związek Kurpiów i Fundację Adama Chętnika oraz inne osoby i organizacje zaangażowane w kultywowanie kultury kurpiowskiej. Skansen Kurpiowski będzie współpracował w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego przy udziale samorządów, stowarzyszeń oraz podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Skansen Kurpiowski przygotuje również swoją ofertę turystyczną i podejmie współpracę z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Łomżyńska oraz Kurpiowską Organizacją Turystyczną.

V. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

Teren Skansenu jest wykorzystany w całości, nie ma już miejsca na dostawianie większych obiektów, dlatego muzeum na chwilę obecną może gromadzić jedynie mniejsze eksponaty będące wyposażeniem obiektów zabytkowych. Na początek planuje się wykonanie nowej aranżacji wystawy „Wyposażenie wnętrza chałupy z Kadzidła”. Żeby wzbudzić większe zainteresowanie celowym wydaje się jeszcze organizacja dwóch wystaw stałych:
1. „Transport na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” w stodole z Dobrego Lasu.
2. „Bartnictwo i pszczelnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” – leśniczówka z Zawodzia.

VI. Edukacja muzealna

Skansen Kurpiowski w ramach zadań z zakresu udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej powinien w szerszym stopniu realizować lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, pokazy rękodzieła ludowego oraz umożliwiać zwiedzanie obiektów z przewodnikiem. Skansen to fascynujące miejsce, które jak żadne inne odkrywa przed nami życie naszych przodków. To co obecnie jest dla nas skansenem dla naszych dziadków było prawdziwym, codziennym życiem. Warto je poznać podczas lekcji muzealnych.
W tym zakresie planuje się:
1. Pokazy wytwórczości ludowej z zakresu wycinankarstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, kowalstwa i rzeźby.
2. Zajęcia muzealne na temat obrzędowości rodzinnej i dorocznej na Kurpiach.
3. Warsztaty muzealne wytwórczości ludowej z udziałem twórców ludowych.
4. Gra interaktywna – poszukiwanie kurpiowskiego bursztynu. Teren Kurpiowskiej Puszczy Zielonej szczególnie obfitował w złoża bursztynu, a Kurpie zawodowo trudnili się jego kopaniem i obróbką. Scenariusz gry skierowany będzie do młodszego grona odbiorców i ma na celu przypomnienie historii bursztyniarstwa na Kurpiach. Bursztyniarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostało właśnie wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

VII. Upowszechnianie. Imprezy folklorystyczne własne i współorganizowane

Skansen Kurpiowski będzie kontynuował organizację zawieszonych na czas pandemii imprez folklorystycznych oraz zorganizuje nowe. Imprezy tego typu są świetną formą popularyzacji kultury kurpiowskiej wśród masowej publiczności.
„Niedziela św. Rocha” – sierpień. Impreza mająca na celu przybliżenie społeczności lokalnej, a także turystom, tradycyjnej kultury kurpiowskiej.
„Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” to projekt Podlaskiego Instytutu Kultury. Widowisko stworzone przez Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu. Imprezę należy wpisać na stałe w kalendarz imprez folklorystycznych Skansenu Kurpiowskiego. Corocznie można by wprowadzać do scenariusza nowe elementy tego widowiska np. sceny w miejscowym kościele oraz przejazd młodej pary powozem i przejście korowodu artystów przez miasteczko do Skansenu. Wprowadziłoby to wyjątkowy element interakcji widzów z artystami i sprawiło, że publiczność stałaby się w pewnym wymiarze jednocześnie widzem i zbiorowym twórcą tego spektaklu.

VIII. Seminaria i konferencje

Planuje się organizację seminariów i konferencji na temat pracy i rozwoju muzeów na otwartym powietrzu oraz na temat kultury kurpiowskiej. Skansen Kurpiowski po latach uśpienia ma szansę wykorzystać w pełni swoje walory kulturowe uwypuklając szczególnie swoje wyjątkowo atrakcyjne położenie. W ostatnich latach obserwuje się dość szybki renesans kultury kurpiowskiej. To bardzo cieszy, gdyż globalizacja prowadzi stopniowo do zaniku więzi społecznych, a co za tym idzie utraty tożsamości lokalnej. Dlatego niezwykle istotnym staje się pielęgnowanie i promocja wiedzy o własnym pochodzeniu, związana nie tylko z elementami kultury materialnej, ale również dorobku duchowego. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie będzie miejscem, gdzie spotykają się te oba elementy dziedzictwa kulturowego.

IX. Wydawnictwa

Planuje się wydać foldery, przewodniki i inne wydawnictwa w celu promocji Skansenu Kurpiowskiego. Osobnym zadaniem będą działania związane z opracowaniem i popularyzacją dorobku naukowego Adama Chętnika – założyciela Skansenu. Jest to jedno z założeń statutowych Skansenu. Prace będą postępować we współpracy z Fundacją Adama Chętnika.

X. Wirtualne muzeum sposobem na rozwój w czasach pandemicznych

Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika nie dysponuje na tę chwilę swoją stroną internetową. Wyzwaniem chwili w obecnych czasach naznaczonych pandemią i lockdownami jest przygotowanie Skansenu Kurpiowskiego do pracy opartej o nowe technologie cyfrowe. Jedną z takich możliwości jest na przykład zwiedzanie muzeów online. Wirtualny spacer po muzeum może stać się ciekawą formą spędzanie wolnego czasu. Oprócz walorów rekreacyjnych może być też doskonałą formą lekcji historycznej. Oprócz profesjonalnej strony internetowej, Skansen będzie utrzymywać rozbudowane konta w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube itp.) Jest to doskonały sposób żeby muzeum prowadziło swoją aktywność w trakcie ewentualnego zakazu zwiedzania stacjonarnego. Internet i media społecznościowe to funkcjonalne sposoby dostosowania Skansenu do nagłej zmiany sposobu kontaktu z odbiorcami. Działania marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, będą odgrywały znaczącą rolę również w promowaniu wydarzeń kulturalnych w Skansenie Kurpiowskim, a także w upowszechnianiu i popularyzacji kultury kurpiowskiej. Strona internetowa muzeum wraz z wirtualnym przewodnikiem po muzeum i zewnętrznym otoczeniu stanowić będzie jedno z głównych narzędzi informacji i promocji Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Strona muzeum będzie pokazywać historię i działalność muzeum oraz wzbudzać zainteresowanie regionem Kurpi oraz Ziemi Łomżyńskiej. Obecnie Skansen poza sezonem zupełnie zamiera. Nowoczesna strona internetowa będzie cyfrowym i rzeczywistym przebudzenie tej placówki.

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 29 kwi 2022 14:54
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 370 razy