Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 146/22

z dnia: 27 kwietnia
w sprawie: przekazania informacji o wykonaniu planów finansowych do rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Miasta Łomża za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Łomży informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie, z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 146/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27kwietnia 2022 r.

 

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Przychody 2021 r.
Paragraf

Wyszczególnienie


plan


905


Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach


1 200 000,62

Dochody 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


758


75814


0920


Wpływy z pozostałych odsetek


-


1 637,99


-


758


75816


6100


Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


-


3 500 000,00


-


Razem:


-


3 501 637,99


-

 Wydatki 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


600


60016


6050


Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


985 001,00


611 969,46


62,13


600


60016


6060


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


215 000,00


52 355,00


24,35


Razem:


1 200 001,00


664 324,46


55,36

 Wydatki poniesiono w całości na rozbudowę drogi gminnej nr 101204B w Łomży                  (ul. Bursztynowa), w tym:

- na zakup gruntów -wykup 5 działek wydatkowano 52 355,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację zadania wydatkowano 611 969,46 zł.

Niewykorzystane na dz. 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 4 037 314,15 zł. Środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 r.

 

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

96 1560 0013 2294 6771 70000 0146 środków pochodzących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Jednostki realizujące:

- Szkoła Podstawowa nr 1,

- Szkoła Podstawowa nr 2,

- Szkoła Podstawowa nr 4,

- Szkoła Podstawowa nr 5,

- Szkoła Podstawowa nr 7,

- Szkoła Podstawowa nr 9,

- Szkoła Podstawowa nr 10,

- Zespół Szkół Specjalnych.                                  

 Dochody 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


801


80101


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


1 046 718,00


1 467 300,00


140,18


801


80102


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


20 000,00


30 000,00


150,00


Razem:


1 066 718,00


1 497 300,00


140,37

 Wydatki 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


801


80101


4240


Zakup środków dydaktycznych i książek


1 046 718,00


661 925,80


63,24


801


80102


4240


Zakup środków dydaktycznych i książek


20 000,00


20 000,00


100,00


Razem:


1 066 718,00


681 925,80


63,93

 W 2021 r. wydatkowano środki jak poniżej:                                                              

- Szkoła Podstawowa nr 2 –78 300,00 zł -zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, wirtualne laboratorium chemiczne z komputerem PC, interaktywnym monitorem i okularami VR, nagłośnie, robot edukacyjny z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoły zajęciowe i krzesła,

- Szkoła Podstawowa nr 5 -223 500,00 zł -zakupiono m.in. 2 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, robot edukacyjny z akcesoriami, wizualizer kompatybilny z mikroskopem, skaner kompatybilny z drukarka 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości z akcesoriami i oprogramowaniem, tablica ścieralna, mikrofon kierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia,

- Szkoła Podstawowa nr 7 -100 218,25 zł -zakupiono m.in. 3 drukarki 3D wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler z czujnikami, mikrofonkierunkowy, stoliki meblowe, szafy na narzędzia, wyposażenie do pracowni robótek ręcznych,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 –20 000,00 zł -zakupiono m.in. drukarkę 3D wraz z akcesoriami, kamerę przenośną, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw,

- Szkoła Podstawowa nr 10 –259 907,55 zł -zakupiono m.in. akcesoria do drukarek 3D, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, statyw, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, zestaw konstrukcyjny do różnych dziedzin, odzież ochronna, szafa na narzędzia, gogle do VR, robot edukacyjny, maszyna do szycia, klocki do samodzielnej konstrukcji, tablica ścieralna, stoliki, wiertarka, pomoce do majsterkowania.

 

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

16 1560 0013 2294 6771 70000 0131 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                        

 Dochody 2021 r. - zlecone

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


851


85195


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


52 088,00


41 986,95


80,61

 Wydatki 2021 r. - zlecone

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


851


85195


4300


Zakup usług pozostałych


52 088,00


41 986,95


80,61

 Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 52 088,00 zł. Wykorzystano 41 986,95 zł, na:

- przewóz osób do punktów szczepień na szczepienie przeciwko COVID-19                                  1 588,00 zł,

- refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego infolinię ws. zamówień transportów przeciwko COVID-19 25 500,00 zł

- akcję promocyjną #SzczepimySię) - 8 398,96 zł.

- spotkanie promujące szczepienia przeciwko COVID-19 - 6 499,99 zł.

 Zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 10 101,05 zł, w tym:

- dnia 20.12.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki na promocję szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 5 101,05 zł.

- dnia 30.12.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 5 000,00 zł

 

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

43 1560 0013 2294 6771 70000 0130 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Łomży.

Dochody 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


852


85202


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


77 540,00


77 540,00


100,00


 

 

Wydatki 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


852


85202


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


21 267,00


21 267,00


100,00


852


85202


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


3 646,00


3 646,00


100,00


852


85202


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


253,00


253,00


100,00


852


85202


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


52 060,00


52 060,00


100,00


852


85202


4780


Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych


314,00


314,00


100,00


Razem:


77 540,00


77 540,00


100,00

                 Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 77 540,00 zł, które wykorzystano w całości na:

- doposażenie pokoi i pomieszczeń poprzez zakup: lamp bakteriobójczych, koncentratora tlenu, ozonatorów, parownic, szorowarek, dozowników oraz łóżek pediatrycznych,

- zakup środków ochrony osobistej /maseczki, rękawice/ dla pracowników i mieszkańców, zakupu środków piorących oraz zakupu naczyń jednorazowych,

- dla zagwarantowania ciągłość właściwej opieki nad mieszkańcami wobec trudnej sytuacji kadrowej przedłużono umowy dla dwóch pracowników działu medyczno-terapeutycznego.

 

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze:

70 1560 0013 2294 6771 70000 0129 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.            

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

 

   Dochody 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


Wykonanie


% wykonania


852


85295


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


104 553,00


104 522,12


99,97


 

    

Wydatki 2021 r.

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


plan


wykonanie


% wykonania


852


85295


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


49 000,00


49 000,00


100,00


852


85295


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


8 556,00


8 555,40


99,99


852


85295


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


1 143,00


1 141,70


99,89


852


85295


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


45 854,00


45 825,02


99,94


Razem:


104 553,00


104 522,12


99,97

         Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 104 552,60 zł, które w kwocie 104 522,12 zł, wykorzystano na pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. W 2021 roku wsparciem objętych zostało 115 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali z pomocy wolontariuszy codziennie (np. dostarczenie posiłku), część osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu (np. robienie zakupów spożywczych, itp.). Miasto Łomża realizując program objęło pomocą łącznie:

-115 osób w wieku senioralnym, w tym 95 osób w wieku 70+ oraz 20 osób poniżej 70 lat; przez infolinię zgłosiła się i otrzymała wsparcie 1 osoba w wieku poniżej 70 lat.

Wsparcie zostało udzielone łącznie 681 razy, w tym 611 razy osobom w wieku 70+ oraz 70 razy seniorom poniżej 70 lat:  

- przez infolinię wpłynęło 1 zgłoszenie od osoby poniżej 70 lat,

- zgłoszenia przyjęte poza infolinią, bezpośrednio na numery telefonów dedykowanych do obsługi programu udostępnionych przez MOPS w Łomży- wpłynęło 680 zgłoszeń w tym 611 od osób w wieku powyżej 70 lat i 69 zgłoszeń od osób poniżej 70 lat.        

 Dnia 20.12.2021 r. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 30,48 zł.

                        

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 11:24
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 335 razy