Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 151/22

z dnia: 28 kwietnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) oraz par. 11 ust. 1 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 416 180 827 złotych; z tego:

- bieżące: 373 606 888 zł;

- majątkowe: 42 573 939 zł;

2) Plan wydatków – 473 771 441 złotych; z tego:

- bieżące: 373 577 114 zł;

- majątkowe: 100 194 327 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 maj 2022 11:05
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 254 razy