Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 167/22

z dnia: 6 maja
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na cele publiczne, położonej w Łomży w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki pod budowę bulwarów w Łomży - II etap.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2 uchwały Nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 4 poz. 59, 71), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Nabyć do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Łomża na cele publiczne z przeznaczeniem pod budowę bulwarów w Łomży – II etap, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ............. o pow. ................ za cenę 126.349,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

Anonimizacji, wyłączenia dostępu do treści danych ze względu na zapewnienie należytej ich ochrony dokonał Inspektor Ochrony Danych – podstawa prawna RODO (Dz. U.UE.L.2016.119.1).

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 11 maj 2022 12:18
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 425 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej