Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 176/22

z dnia: 20 maja
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Kierzkowej, Akademickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pl. Niepodległości, Kazańskiej w Łomży w ramach wsparcia POPT 2014 - 2020.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Kierzkowej, Akademickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Pl. Niepodległości, Kazańskiej w Łomży, w ramach wsparcia POPT 2014-2020”, powołuję Komisję Przetargową, dalej zwaną „Komisją”, w składzie: 

1)     Lech Dobrowolski – Przewodniczący Komisji;

2)     Rafał Wróblewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3)     Tomasz Bąkowski– Sekretarz Komisji;

4)     Grzegorz Perkowski – Członek Komisji;

5)     Krzysztof Stalewski – Członek Komisji. 

§ 2. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.03.2015 r. (ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Nr 268/20 z dnia: 05.10.2020 r.) w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 § 3. Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej


  1. Obowiązki przewodniczącego Komisji:

a)   koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym wyznacza terminy posiedzeń Komisji,

b)   akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury) oraz dokumentację, związaną z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności
z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”,

c)     przewodniczy posiedzeniom Komisji,

d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp,

e)     informuje kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia,

f)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in.
w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji,wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji ,

g)    wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego,

h)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku
z toczącym się postępowaniem,

i)      dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 pkt. 1 ustawy Pzp, zgodności ofert z ustawą Pzp, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia,

j)      dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ,

k)     analizuje wnoszone odwołania,

l)      aprobuje pod kątem zgodności z ustawą Pzp propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji:

a)     zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności,

b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji,

c)     uczestniczy w opracowaniu analizy potrzeb i wymagań w oparciu o art. 83 ustawy Pzp,

d)    odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania (uczestniczy
w przygotowaniu) i akceptuje pod względem merytorycznym:

-        wzór umowy,

-        propozycje zakresu przedmiotu zamówienia i dokumentów, wymaganych do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu, terminu realizacji zamówienia,

-        projekt ogłoszenia o zamówieniu,

-        projekt SWZ,

-        dokumenty, właściwych dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,

-        zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu podpisania umowy,

e)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp,

f)     przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert,

g)    dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 57 ustawy Pzp, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

h)     dokonuje oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ,

i)      przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,

j)      aprobuje pod względem merytorycznym propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:

a)     opracowuje projekt specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami,

b)    przygotowuje projekt wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania,

c)     uczestniczy w opracowaniu analizy potrzeb i wymagań w oparciu o art. 83 ustawy Pzp,

d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp,

e)     uczestniczy w posiedzeniach Komisji,

f)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy Pzp, zgodności ofert z ustawą Pzp, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert,

g)    dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ,

h)     przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej
i odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub o unieważnieniu postępowania,

i)      przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą Pzp,

j)      dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert,

k)     przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu i zamieszcza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

l)      przygotowuje projekt ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zamieszcza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

m)   sporządza i zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

n)     przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp,

o)    przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych na nie  odpowiedzi,

p)    opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję,

q)    sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację postępowania,

r)      wykonuje czynności obsługowo-biurowe.

 Obowiązki pozostałych członków Komisji:

a)     uczestniczą w opracowaniu analizy potrzeb i wymagań w oparciu o art. 83 ustawy Pzp,

b)    proponują opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ustalenie wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu i wzór umowy,

c)     podają informacje do SWZ dotyczące dokumentów przedmiotowych i podmiotowych, sposobu obliczenia ceny oferty, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,

d)    przygotowują i udzielają wyjaśnień wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia
i sposobu obliczenia ceny ofert,

e)     składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy,

f)     uczestniczą w posiedzeniach Komisji,

g)    dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (w tym dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności; poprawiają oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

h)     dokonują oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ,

i)      analizują wnoszone odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi.

 § 4. Odpowiedzialność członków Komisji:

1)   przewodniczący Komisji odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania;

2)   wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3.

 § 5. 1.   Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.   Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

3.   Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

4.   Osoba wskazana jako sekretarz Komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 20 maj 2022 11:46
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 405 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej