Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 148/22

z dnia: 28 kwietnia
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 65 ust. 11-14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Uchwały Rady Miejskiej w Łomży nr 491/LIIII/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 92/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz.583, 655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262,1478, 1747, 2157, 2255, w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 2368, dz. U. z 2022 poz. 64 z późn. zm.                                  

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.    

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 24 maj 2022 10:25
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 70 razy