Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 149/22

z dnia: 28 kwietnia
w sprawie: przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na których gromadzone są środki Funduszu Pomocy.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 14 ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Uchwały Rady Miejskiej w Łomży nr 491/LIII/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, Zarządzenia nr 151/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 28 kwietnia 2022 r.

 § 1. Przyjmuje się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów nr 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikami odpowiednio 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

  

 

 

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583,655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,830,

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.

 

 

                                       

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 24 maj 2022 10:29
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 71 razy