Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 511/LV/22

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 533 687 zł,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 637 112 zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 560 149 zł,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 610 650 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 418 173 691 złotych, z tego:    

- bieżące – 374 962 640 złotych,

- majątkowe – 43 211 051 złotych,

2) Plan wydatków – 475 764 305 złotych, z tego:    

- bieżące – 374 959 328 złotych,

- majątkowe – 100 804 977 złotych,

3) Plan przychodów - 69 486 238 złotych,

4) Plan rozchodów - 11 895 624 złotych.

§ 11. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust 3 i 7 otrzymują nowe brzmienie:
„3. Ustala się dochody w kwocie 423 924zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 428 805zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Ustala się dochody w kwocie 3 450 000,00 i wydatki w kwocie 3 450 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”

§ 12. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 26 maj 2022 14:30
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 97 razy