Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 512/LV/22

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” oraz zasad jego nadawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583) Rada Miasta Łomża uchwala co następuje:

§ 1. § 9. Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” oraz zasad jego nadawania, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Miejska może pozbawić tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” na pisemny wniosek:

1) Prezydenta Miasta Łomża

2) komisji Rady Miejskiej Łomży

3) organizacji społecznej”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 26 maj 2022 14:32
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 64 razy