Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 515/LV/22

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109 poz. 2033, z 2019 r. poz. 3016) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wszystkich targowiskach i miejscach prowadzenia handlu za wyjątkiem ust. 3, gdzie istnieje obowiązek uiszczania opłaty targowej:1.1. za każdy zaczęty 1 m2 terenu zajętego pod stoisko - 2 zł. 1.2. od stałych punktów handlowych za każdy 1 m2 powierzchni punktu handlowego - 2 zł.W przypadku wystawienia towaru poza obrys punktu handlowego, za dodatkową powierzchnię pobiera się opłaty według pkt 1.1. 1.3. od sprzedaży z pojazdów - 20 zł. 1.4. od sprzedaży wyrobów jubilerskich – 20 zł.1.5. od pozostałej sprzedaży z ręki (do 0,8 m2 zajętej powierzchni) – 3 zł.1.6. w pozostałych przypadkach stawka opłaty targowej wynosi 2 zł za każdy zaczęty 1 m2 terenu zajętego towarem wyłożonym do sprzedaży.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 26 maj 2022 14:36
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 80 razy