Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 200/22

z dnia: 14 czerwca
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r– Prawo oświatowe /Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 z późn. zm./ oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  / Dz.U. z 2021r poz. 1428/zarządzam,co następuje:

 § 1. 


 1. Ogłaszam konkurs celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 wŁomży,
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 § 2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łomża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łomża.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 200/2022

Prezydenta Miasta Łomży z dnia 14.06.2022r

 

Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 Łomży 


 1. Organ prowadzący: Miasto Łomża.
 2. Nazwa i adres placówki:

Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży

ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża


 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

       4. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:

   - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

   - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   - stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię /imiona/ i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999r o języku polskim / Dz.U. z 2021r poz. 672/ lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 289),

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz.U. z 2017r poz. 2183 z późn. zm./,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

Ponadto kandydat winien dołączyć do oferty konkursowej klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 9 ogłoszenia.

     5.  Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3wŁomży” w Wydziale Edukacji w Łomży, ul. Polna 16 /pok. 25/ lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w terminie do dnia 28.06.2022 r. do godz. 15:30, nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 28.06.2022r do godz. 15:30 na wskazany adres Urzędu Miejskiego w Łomży.

     6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.

     7. Na żądanie Prezydenta Miasta Łomży kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7, 11 i 12.

     8. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

     9. Obowiązek informacyjny: 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski Łomża z siedzibą w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: a.kondraciuk@um.lomza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a bądź art. 9 ust. 2 lit. a tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu zabezpieczenia dokumentacji na wypadek dochodzenia przyszłych roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo Id: D658263F-9B8E-44C6-BC75-AE3F42B754E3. Podpisany Strona 1 do:

1) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

2) usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.

                                                                                                         …………………………………………..

                                                                                                              (data i czytelny podpis ) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

 

                                                                                                         …………………………………………..

                                                                                                               (data i czytelny podpis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: wtorek, 14 cze 2022 08:13
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 616 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej