Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 518/LVII/22

z dnia: 22 czerwca 2022 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5 497 125 zł,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 428 240 zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 476 729 zł,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 448 636 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 425 929 235 złotych, z tego:    

- bieżące – 382 289 944 złotych,

- majątkowe – 43 639 291 złotych,

2) Plan wydatków – 483 519 849 złotych, z tego:    

- bieżące – 382 254 576 złotych,

- majątkowe – 101 265 273 złotych,

3) Plan przychodów - 69 486 238 złotych,

4) Plan rozchodów - 11 895 624 złotych.

§ 10. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„7. Ustala się dochody w kwocie 3 470 400,00 i wydatki w kwocie 3 470 400,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 24 cze 2022 15:12
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 60 razy