Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 225/22

z dnia: 30 czerwca
w sprawie: wysokości opłat za zakwaterowanie w prowadzonych przez Miasto Łomża bursach szkolnych

Na podstawie § 78 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania / Dz.U. z 2017 r., poz. 1606, z 2021 r., poz. 911 i 1599/ w związku z uchwałą nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zm. uchwałą nr 288/XXVIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 3681), zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ustalam miesięczną opłatę za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 140,00 zł /słownie złotych: sto czterdzieści/
2. Ustalam miesięczną opłatę dla uczestników kursów wielozawodowych zakwaterowanych w bursach szkolnych wymienionych w ust. 1 w wysokości 170,00 zł /słownie złotych: sto siedemdziesiąt/.
§ 2
Opłatę za dany miesiąc kalendarzowy wnosi się do ostatniego dnia tego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez bursę, do której uczęszcza wychowanek lub z której korzysta uczestnik kursu wielozawodowego.
§ 3
W przypadku nieobecności wychowanka w bursie, z uzasadnionych powodów, należna opłata za zakwaterowanie jest proporcjonalna do czasu faktycznego pobytu.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomży Nr 338/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w prowadzonych przez Miasto Łomża bursach szkolnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1września 2022 roku.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2022 14:52
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 416 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej