Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 212/22

z dnia: 23 czerwca
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) oraz par. 11 ust. 1 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 426 151 991 złotych; z tego:

- bieżące: 382 512 700 zł;

- majątkowe: 43 639 291 zł;

2) Plan wydatków – 483 742 605 złotych; z tego:

- bieżące: 382 477 332 zł;

- majątkowe: 101 265 273 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 4 lip 2022 09:20
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 390 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej