Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 245/22

z dnia: 21 lipca
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne i grabarskie świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży na cmentarzach komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w zw. z uchwałą Nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łomża uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzam się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość opłat za usługi cmentarne i grabarskie świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży na cmentarzach komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opłaty za świadczone usługi, o których mowa w § 1, stanowią przychód Administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży.

§ 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 291/2020 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Łomży;
2) zarządzenie Nr 79/2022 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne i grabarskie świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży na cmentarzach komunalnych przy ulicy Przykoszarowej 24 i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 21 lip 2022 14:25
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta dr Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 261 razy