Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 224/22

z dnia: 30 czerwca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na których gromadzone są środki Funduszu Pomocy.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 14 ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Uchwały Rady Miejskiej w Łomży nr 518/LVII/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, Zarządzenia nr 212/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 23 czerwca 2022 r, Zarządzenia nr 223/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 30 czerwca 2022 r. 

§ 1. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów nr    04 1560 0013 2294 6771 7000 0153, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikami odpowiednio 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583,655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,830,930,1002,1087

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 224/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


0970


wpływy z różnych dochodów


25 010,00


619,00


-


25 629,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -12 868,00

 

-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 7 412,00

 


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


Ośrode


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


0970


wpływy z różnych dochodów


2 733 626,00


737 420,00


-

 


3 471 046,00


art. 12 Ustawy -1 778 110,00

 

art. 13 Ustawy -   1 692 936,00


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego,


Miejski Ośrodek Pomocy


Społecznej


Ośrode


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


801


80195


0970


wpływy z różnych dochodów


276 320,00


257 756,00


-


534 076,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

cz. gminna- 446 853,00 zł

cz. powiatowa -87 223,00 zł

    


Placówki oświatowe

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


 


Zwiększenie


Zmniejszenie


 


852


85214


0970


wpływy z różnych dochodów


205 061,00


3 000,00


-

 


208 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania            


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


0970


wpływy z różnych dochodów


92 200,00


-


-


92 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


0970


wpływy z różnych dochodów


367 200,00


-


-


367 200,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


0970


wpływy z różnych dochodów


68 695,00


13 000,00


-


81 695,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


0970


wpływy z różnych dochodów


8 435,00


-


-


8 435,00


piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 224/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r.

  

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


8 965,00


410,00


-


9 375,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -14 416,00

 

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 11 213,00


Urząd Miejski   w Łomży                     Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


 


750


75011


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


1 541,00


70,00


-


1 611,00


750


75011


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


217,00


10,00


-


218,00


750


75011


4300


zakup energii


14 287,00


129,00


-


14 416,00


Razem:


25 010,00


619,00


-


25 629,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


3110


świadczenia społeczne


1 130 080,00

 

 


557 320,00


-


1 687 400,00


art. 13 Ustawy 1 692 936,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 12 Ustawy 1 778 110,00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego


754


75495


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


2 350,00


2 720,00


-


5 070,00


754


75495


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


408,,00


-


-


408,00


754


75495


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


58,00


-


-


58,00


754


75495


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


71 000,00


15 000,00


12 000,00


74 000,00


754


75495


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


9 456,00


5 000,00


-


14 456,00


754


75495


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


2 200,00


1 000,00


-


3 200,00


754


75495


4170


wynagrodzenia bezosobowe


26 000,00


2 000,00


-


28 000,00


754


75495


4210


zakup materiałów i wyposażenia


136 000,00


5 000,00


45 000,00


96 000,00


754


75495


4220


zakup środków żywności


50 000,00


5 000,00


15 000,00


40 000,00


754


75495


4260


zakup energii


75 000,00


-


25 000,00


50 000,00


754


75495


4270


zakup usług remontowych


8 000,00


-


-


8 000,00


754


75495


4300


zakup usług pozostałych


1 215 424,00


241 380,00


-


1 456 804,00


754


75495


4360


opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych


2 250,00


-


-


2 250,00


754


75495


4440


odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


5 400,00


-


-


5 400,00


Razem:

 


2 733 626,00


834 420,00


97 000,00


3 471 046,00

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


801


80101


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


287,00


-


-


287,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)


801


80101


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


8 004,00


-


-


8 004,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


77 000,00


-

 


77 000,00


Szkoła Podstawowa nr 1


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 414,00


-


-


2 414,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


40 000,00


-


40 000,00


Szkoła Podstawowa nr 2801


80101


4270


zakup usług remontowych


95 000,00


-


-


95 000,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 550,00


-


-


7 550,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


78 000,00


40 000,00


-


118 000,00


Szkoła Podstawowa nr 4


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


8 944,00


-


-


8 944,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


30 000,00


-


30 000,00


Szkoła Podstawowa nr 5801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 252,00


-


-


7 252,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


542,00


-


-


542,00


Szkoła Podstawowa nr 7801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


30 000,00


-


30 000,00


Szkoła Podstawowa nr 9801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


3 685,00


-


-


3 685,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


40 756,00


-


40 756,00


 801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


11 926,00


-


-


11 926,00


Szkoła Podstawowa nr 10Razem:


223 604,00


257 756,00


-


481 360,00


 801


80103


4210


zakup materiałów i wyposażenia


5 361,00


-


-


5 361,00


Szkoła Podstawowa nr 2


Razem:


5 361,00


-


-


5 361,00


 


801


80104


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


535,00


-


-


535,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli niesamorządowych)


801


80104


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


1 150,00


-


-


1 150,00


801


80104


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


139,00


-


-


139,00


Przedszkole Publicznenr 2

 


Razem:


1 824,00


-


-


1 824,00


 


801


80115


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


1 508,00


-


-


1 508,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych)801


80115


4210


zakup materiałów i wyposażenia


32 832,00


-


27 936,00


4 896,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4


801


80115


4240


Zakup środków dydaktycznych i książek


0,00


27 936,00


-


27 936,00


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


543,00


-


-


543,00


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


1 284,00


-


-


1 284,00


Zespół Szkół Mechanicznych nr 5


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


228,00


-


-


228,00


Zespół Szkół Weterynaryjnych nr 7


Razem:


36 395,00


27 936,00


27 936,00


36 395,00


 


801


80120


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


890,00


-


-


890,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)801


80120


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


2 668,00


-


-


2 668,00


801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 847,00


-


-


2 847,00


I Liceum Ogólnokształcące801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


133,00


-


-


133,00


III Liceum Ogólnokształcące801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 598,00


-


-


2 598,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4Razem:


9 136,00


-


-


9 136,00


 


Ogółem dział 801


276 320,00


285 692,00


27 936,00


534 076,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85214


3110


świadczenia społeczne


205 061,00


3 000,00


-


208 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


4300


zakup usług pozostałych


92 200,00


-


-


92 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


3110


świadczenia społeczne


334 000,00


30 000,00


-


364 000,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85231


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


1 504,00


506,00


-


2 010,00


852


85231


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


961,00


82,00


-


1 043,00


852


85231


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


135,00


12,00


-


147,00


Razem:


336 600,00


30 600,00


-


367 200,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


3110


świadczenia społeczne


66 635,00


12 610,00


-


79 245,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej855


85502


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


2 060,00


327,00


-


2 387,00


855


85502


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


0,00


56,00


-


56,00


855


85502


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


0,00


7,00


-


7,00


Razem:


68 695,00


13 000,00


-


81 695,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


3110


świadczenia społeczne


8 435,00


-


-


8 435,00


Piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 1 sie 2022 09:34
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 60 razy