Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 197/22

z dnia: 9 czerwca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na których gromadzone są środki Funduszu Pomocy.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 14 ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Zarządzenia nr 196/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 9 czerwca 2022 r, 

§ 1. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów nr    04 1560 0013 2294 6771 7000 0153, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikami odpowiednio 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583,655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,830,930,1002,1087

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 197/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                   


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


0970


wpływy z różnych dochodów


20 280,00


4 730,00


-


25 010,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -12 868,00

 

-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 7 412,00

 


Urząd Miejski  w Łomży                   Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


Ośrode


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                   


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


0970


wpływy z różnych dochodów


2 260 130,00


473 496,00


-

 


2 733 626,00


art. 12 Ustawy -1 778 110,00

 

art. 13 Ustawy -   1 692 936,00


Urząd Miejski  w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego,


Miejski Ośrodek Pomocy


Społecznej


Ośrode


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


801


80195


0970


wpływy z różnych dochodów


276 320,00


-


-


276 320,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

cz. gminna- 446 853,00 zł

cz. powiatowa -87 223,00 zł

    


Placówki oświatowe

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


 


Zwiększenie


Zmniejszenie


 


852


85214


0970


wpływy z różnych dochodów


165 061,00


40 000,00


-

 


205 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



 

  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania             


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


0970


wpływy z różnych dochodów


62 200,00


30 000,00


-


92 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


0970


wpływy z różnych dochodów


336 600,00


30 600,00


-


367 200,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


0970


wpływy z różnych dochodów


53 695,00


15 000,00


-


68 695,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


0970


wpływy z różnych dochodów


6 057,00


2 378,00


-


8 435,00


piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 197/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 9 czerwca 2022 r.

  

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

 





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


6 195,00


2 770,00


-


8 965,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -14 286,75

 

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 10 722,49


Urząd Miejski  w Łomży                   Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


 


750


75011


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


1 065,00


476,00


-


1 541,00


750


75011


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


152,00


65,00


-


217,00


750


75011


4300


zakup energii


12 868,00


1 419,00


-


14 287,00


Razem:


20 280,00


4 730,00


-


25 010,00

  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


3110


świadczenia społeczne


851 200,00

 

 


278 880,00


-


1 130 080,00


art. 13 Ustawy 1 132 896,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 12 Ustawy 1 600 730,00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski  w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego


754


75495


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


0,00


2 350,00


-


2 350,00


754


75495


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


0,00


408,00


-


408,00


754


75495


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


0,00


58,00


-


58,00


754


75495


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


51 000,00


20 000,00


-


71 000,00


754


75495


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


8 456,00


1 000,00


-


9 456,00


754


75495


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


2 200,00


-


-


2 200,00


754


75495


4170


wynagrodzenia bezosobowe


21 000,00


5 000,00


-


26 000,00


754


75495


4210


zakup materiałów i wyposażenia


96 000,00


40  000,00


-


136 000,00


754


75495


4220


zakup środków żywności


40 000,00


10 000,00


-


50 000,00


754


75495


4260


zakup energii


45 000,00


30 000,00


-


75 000,00


754


75495


4270


zakup usług remontowych


7 000,00


1 000,00


-


8 000,00


754


75495


4300


zakup usług pozostałych


1 132 124,00


83 300,00


-


1 215 424,00


754


75495


4360


opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych


1 750,00


500,00


-


2 250,00


754


75495


4440


odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


4 400,00


1 000,00


--


5 400,00


Razem:

 


2 260 130,00


473 496,00


-


2 733 626,00





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Zmniejszenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


801


80101


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


287,00


-


-


287,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki na edukację dzieci z Ukrainy

 


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)


801


80101


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


8 004,00


-


-


8 004,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 414,00


-


-


2 414,00


Szkoła Podstawowa nr 1


801


80101


4270


zakup usług remontowych


95 000,00


-


-


95 000,00


Szkoła Podstawowa nr 2



801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 550,00


-


-


7 550,00


801


80101


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


78 000,00


-


78 000,00


Szkoła Podstawowa nr 4


801


80101


4270


zakup usług remontowych


78 000,00


-


78 000,00


0,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


8 944,00


-


-


8 944,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 252,00


-


-


7 252,00


Szkoła Podstawowa nr 5



801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


542,00


-


-


542,00


Szkoła Podstawowa nr 7



801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


3 685,00


-


-


3 685,00


Szkoła Podstawowa nr 9



801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


11 926,00


-


-


11 926,00


Szkoła Podstawowa nr 10



Razem:


223 604,00


78 000,00


78 000,00


223 604,00


 



801


80103


4210


zakup materiałów i wyposażenia


5 361,00


-


-


5 361,00


Szkoła Podstawowa nr 2


Razem:


5 361,00


-


-


5 361,00


 


801


80104


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


535,00


-


-


535,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli niesamorządowych)


801


80104


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


1 150,00


-


-


1 150,00


801


80104


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


139,00


-


-


139,00


Przedszkole Publiczne nr 2

 


Razem:


1 824,00


-


-


1 824,00


 


801


80115


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


1 508,00


-


-


1 508,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych)



801


80115


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


-


-


32 832,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


543,00


-


-


543,00


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


1 284,00


-


-


1 284,00


Zespół Szkół Mechanicznych nr 5


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


228,00


-


-


228,00


Zespół Szkół Weterynaryjnych nr 7


Razem:


36 395,00


-


-


36 395,00


 


801


80120


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


890,00


-


-


890,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)



801


80120


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


2 668,00


-


 


2 668,00


801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 847,00


-


 


2 847,00


I Liceum Ogólnokształcące



801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


133,00


-


 


133,00


III Liceum Ogólnokształcące



801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 598,00


-


 


2 598,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4



Razem:


9 136,00


-


 


9 136,00


 





Ogółem dział 801

 


276 320,00


78 193,00


78 000,00


276 320,00


 


 


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85214


3110


świadczenia społeczne


165 061,00


40 000,00


-


205 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

 





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


4300


zakup usług pozostałych


62 200,00


30 000,00


-


92 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


3110


świadczenia społeczne


334 000,00


30 000,00


-


364 000,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



852


85231


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


1 504,00


506,00


-


2 010,00


852


85231


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


961,00


82,00


-


1 043,00


852


85231


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


135,00


12,00


-


147,00


Razem:


336 600,00


30 600,00


-


367 200,00

 





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


3110


świadczenia społeczne


52 085,00


14 550,00


-


66 635,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



855


85502


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


1 610,00


450,00


-


2 060,00


Razem:


53 695,00


15 000,00


-


68 695,00

  





Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


3110


świadczenia społeczne


6 057,00


2 378,00


-


8 435,00


Piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 1 sie 2022 09:37
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 383 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej