Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 187/22

z dnia: 26 maja
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na których gromadzone są środki Funduszu Pomocy.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 14 ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Zarządzenia nr 170/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 11 maja 2022 r, Zarządzenia nr 186/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 26 maja 2022 r. 

§ 1. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów nr 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikami odpowiednio 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 187/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26 maja 2022 r. 

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


754


75011


0970


wpływy z różnych dochodów


0,00


20 280,00


20 280,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -12 868,00

 

-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 7 412,00

 


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


Ośrode


 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


754


75495


0970


wpływy z różnych dochodów


1 154 410,00


1 105 720,00


2 260 130,00


art. 12 Ustawy -1 408 930,00

 

art. 13 Ustawy -851 200,00


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego,


Miejski Ośrodek Pomocy


Społecznej


Ośrode


 

 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


801


80195


0970


wpływy z różnych dochodów


65 127,00


211 193,00


276 320,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy cz. gminna -       230 789,00       w tym:

    139,00

2 414,00

107 911,00

86 944,00

7 252,00

    542,00

3 685,00

11 926,00

1 685,00

 

 

 

8 291,00

 

 

środki na edukację dzieci z Ukrainy cz. powiatowa -     45 531,00

w tym:

2 847,00

133,00

35 973,00

1 284,00

228,00

5 066,00

 


 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Publicznenr 2,

Szkoła Podstawowa nr 1,

Szkoła Podstawowa nr 2,

Szkoła Podstawowa nr 4,

Szkoła Podstawowa Nr 5,

Szkoła Podstawowa Nr 7,

Szkoła Podstawowa Nr 9,

Szkoła Podstawowa Nr 10,

Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli niesamorządowych),

Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące,

III Liceum Ogólnokształcące,

Zespół Szkół Technicznych nr 4

Zespół Szkół Mechanicznych nr 5,

Zespół Szkół Weterynaryjnych nr 7

Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych),


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


 


852


85214


0970


wpływy z różnych dochodów


125 061,00


40 000,00


165 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania            


Jednostka realizująca


852


85230


0970


wpływy z różnych dochodów


31 200,00


31 000,00


62 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


852


85231


0970


wpływy z różnych dochodów


244 800,00


91 800,00


336 600,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


855


85502


0970


wpływy z różnych dochodów


40 000,00


13 695,00


53 695,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


855


85508


0970


wpływy z różnych dochodów


0,00


6 057,00


6 057,00


piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 187/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 26 maja 2022 r.

 Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


750


75011


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


0,00


6 195,00


6 195,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -12 868,00

 

-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 7 412,00


Urząd Miejski   w Łomży                     Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


 


750


75011


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


0,00


1 065,00


1 065,00


750


75011


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


0,00


152,00


152,00


750


75011


4300


zakup energii


0,00


12 868,00


12 868,00


Razem:


0,00


20 280,00


20 280,00

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


754


75495


3110


świadczenia społeczne


249 200,00


602 000,00


851 200,00

 

 


art. 13 Ustawy 851 200,00

 

art. 12 Ustawy 1 408 930,00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Zarządzania Kryzysowego


754


75495


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


25 000,00


26 000,00


51 000,00


754


75495


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


3 456,00


5 000,00


8 456,00


754


75495


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


700,00


1 500,00


2 200,00


754


75495


4170


wynagrodzenia bezosobowe


20 000,00


1 000,00


21 000,00


754


75495


4210


zakup materiałów i wyposażenia


30 000,00


66 000,00


96 000,00


754


75495


4220


zakup środków żywności


15 000,00


25 000,00


40 000,00


754


75495


4260


zakup energii


10 000,00


35 000,00


45 000,00


754


75495


4270


zakup usług remontowych


5 000,00


2 000,00


7 000,00


754


75495


4300


zakup usług pozostałych


794 404,00


337 720,00


1 132 124,00


754


75495


4360


opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych


250,00


1 500,00


1 750,00


754


75495


4440


odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


1 400,00


3 000,00


4 400,00


Razem:

 


1 154 410,00


1 105 720,00


2 260 130,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


801


80101


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


287,00


-

 


287,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy cz. gminna -                 178 361,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki na edukację dzieci z Ukrainy cz. powiatowa           45 531,00

 

 


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)


801


80101


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


8 004,00


-

 


8 004,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 414,00


-

 


2 414,00


Szkoła Podstawowa nr 1


801


80101


4270


zakup usług remontowych


0,00


95 000,00


95 000,00


Szkoła Podstawowa nr 2801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 550,00


-

 


7 550,00


801


80101


4270


zakup usług remontowych


0,00


78 000,00


78 000,00


Szkoła Podstawowa nr 4


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


8 944,00


-


8 944,00


801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


7 252,00


-


7 252,00


Szkoła Podstawowa nr 5801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


542,00


-


542,00


Szkoła Podstawowa nr 7801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


3 685,00


-


3 685,00


Szkoła Podstawowa nr 9801


80101


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


11 926,00


-


11 926,00


Szkoła Podstawowa nr 10Razem:


50 604,00


173 000,00


223 604,00


 801


80103


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


5 361,00


5 361,00


Szkoła Podstawowa nr 2


Razem:


0,00


5 361,00


5 361,00


 


801


80104


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


535,00


-

 


535,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli niesamorządowych)


801


80104


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


1 150,00


-


1 150,00


801


80104


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


139,00


-


139,00


Przedszkole Publicznenr 2

 


Razem:


1 824,00


-


1 824,00


 


801


80115


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


1 508,00


-

 


1 508,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych)801


80115


4210


zakup materiałów i wyposażenia


0,00


32 832,00


32 832,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


543,00


-


543,00


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


1 284,00


-


1 284,00


Zespół Szkół Mechanicznych nr 5


801


80115


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


228,00


-


228,00


Zespół Szkół Weterynaryjnych nr 7


Razem:


3 563,00


32 832,00


36 395,00


 


801


80120


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


890,00


-


890,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)801


80120


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


2 668,00


-


2 668,00


801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 847,00


-


2 847,00


I Liceum Ogólnokształcące801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


133,00


-


133,00


III Liceum Ogólnokształcące801


80120


4790


wynagrodzenia osobowe nauczycieli


2 598,00


-


2 598,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4Razem:


9 136,00


-


9 136,00


 


Ogółem dział 801


65 127,00


211 193,00


276 320,00

 

 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


852


85214


3110


świadczenia społeczne


125 061,00


40 000,00


165 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


852


85230


4300


zakup usług pozostałych


31 200,00


31 000,00


62 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


852


85231


3110


świadczenia społeczne


244 000,00


90 000,00


334 000,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85231


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


800,00


704,00


1 504,00


852


85231


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


0,00


961,00


961,00


852


85231


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


0,00


135,00


135,00


Razem:


244 800,00


91 800,00


336 600,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


855


85502


3110


świadczenia społeczne


38 800,00


13 285,00


52 085,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej855


85502


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


1 200,00


410,00


1 610,00


Razem:


40 000,00


13 695,00


53 695,00

 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zwiększenie


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


855


85508


3110


świadczenia społeczne


0,00


6 057,00


6 057,00


Piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583,655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,830,930,1002,1087

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 1 sie 2022 09:41
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 416 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej