Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 260/22

z dnia: 5 sierpnia
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na obciążenie nieruchomości położonej w Łomży, przy Alei Legionów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie z siedzibą ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12220/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta nr  LM1L/00003052/0, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zsiedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,Oddział Zakład Gazowniczy w  Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15‑182 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieokreślony.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu, o której mowa w § 1, obciążające Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, w formie opłaty jednorazowej, w wysokości określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 17 369,00 zł (netto) powiększonej o 23% podatku VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 5 sie 2022 09:47
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 70 razy