Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 542/LXI/22

z dnia: 26 października 2022 r.
w sprawie: w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, z 2002 r. Nr 14 poz. 138, z 2003 r. Nr 33 poz. 280) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podstawą uprawnienia do diety jest udział w pracach Rady Miejskiej Łomży, dalej zwanej „Radą”, obejmujący:

1) sesje Rady;

2) posiedzenia stałych i doraźnych komisji Rady. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

§ 2. Uprawnieni do diet są:

1) radni Rady;

2) przewodniczący Zarządu Rad Osiedli. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

§ 3. Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości stanowiącej procentowy udział kwoty bazowej określonej w § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy:

1) radny Rady – 43%;

2) radny Rady – Przewodniczący Komisji – 44%;

3) radny Rady – Zastępca Przewodniczącego Komisji – 43%;

4) radny Rady - Wiceprzewodniczący Rady – 45%;

5) radny Rady – Przewodniczący Rady – 63%;

6) Przewodniczący Zarządu Rad Osiedli – 10%. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

§ 4. 1. Dieta zryczałtowana przysługuje:

1) radnym za udział w sesjach Rady i pracę w komisjach Rady, których są członkami;

2) wiceprzewodniczącym Rady za współkierowanie pracami Rady i udział w sesjach Rady;

3) przewodniczącemu Rady za kierowanie pracami Rady. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

2. Za nieobecność w posiedzeniach komisji Rady ustala się potrącenia diety zryczałtowanej w wysokości 10 % za każda nieobecność w miesiącu;

3. Za nieobecność na sesjach Rady ustala się potrącenia diety zryczałtowanej w wysokości 40 % za nieobecność w miesiącu.

4. Dieta miesięczna nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja Rady, ani posiedzenie żadnej komisji, której radny jest członkiem. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

5. Przewodniczącemu Rady przysługuje ryczałt za udział w pracach Rady. Kwota ryczałtu zostaje pomniejszona o dni nieobecności z tytułu choroby, urlopu i innych przyczyn uniemożliwiających pracę w kierowaniu Radą.

§ 5. 1. Nieobecność radnego Rady uznaje się za usprawiedliwioną jedynie w przypadku wyjazdu w celu wykonywania w tym czasie obowiązków związanych z pełnieniem mandatu radnego. W tym przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy.

2. Z zastrzeżeniem pkt. 3, polecenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 1, radnym wydaje Przewodniczący Rady.

3. Polecenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczącemu Rady wydaje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 6. Przewodniczącym Zarządów Rad Osiedli przysługuje ryczałt za 100% obecności na sesjach Rady w danym miesiącu. W przypadku nieobecności, wysokość diety jest wyliczana procentowo w stosunku do odbytych sesji Rady. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

§ 7. 1. Dietę wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie listy obecności potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

2. Dieta przysługuje za pełny czasowo udział w posiedzeniach. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 486/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 27 paź 2022 14:35
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 94 razy