Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 371/22

z dnia: 2 grudnia
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” powołuję Komisję Przetargową w składzie: 

1)     Karol Łupiński – Przewodniczący Komisji,

2)     Elżbieta Stankiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3)     Katarzyna Mścichowska – Sekretarz Komisji,

4)     Sławomir Dymko – Członek Komisji

5)     Bogdan Pliszewski – Członek Komisji,

6)     Robert Prachniak – Członek Komisji,

7)     Wioleta Chojnowska – Członek Komisji,

8)     Anna Biała – Członek Komisji.

§ 2. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej, stanowiącym Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24.05.2022 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej:


 1. Obowiązki przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)     koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym wyznacza terminy posiedzeń Komisji,

b)    odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania (uczestniczy               w przygotowaniu) i akceptuje pod względem merytorycznym:

-      wzór umowy,

-      propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumenty, wymagane do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartość zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu, termin realizacji zamówienia,

-      projekt ogłoszenia o zamówieniu,

-      projekt Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” (wkład merytoryczny                                     do dokumentacji postępowania),

-      dokumenty, właściwe dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,

-      zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania;

c)     przewodniczy posiedzeniom komisji;

d)    proponuje tryb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury);

e)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56
ust. 2 i ust. 3 ustawy;

f)     informuje Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

g)    wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in.                               w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji itd.

h)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;

i)      wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku                            z toczącym się postępowaniem;

j)      dokonuje badania, analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 57 ustawy, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty;

k)     przyjmuje, bądź odrzuca uzupełnienia i wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;

l)      dokonuje oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

m)   przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

n)     aprobuje pod względem merytorycznym, propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 


 1. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)     zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji w zakresie organizacji i koordynacji prac Komisji, podczas nieobecności przewodniczącego Komisji;

b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56
ust. 2 i ust. 3 ustawy;

d)    przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert pod względem zgodności z ustawą Pzp;

e)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 pkt 1 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia;

f)     dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

g)    analizuje wnoszone odwołania.

3. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:

a)     akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury);

b)    opracowuje i akceptuje dokumentację, związaną z postępowaniem pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, projekt ogłoszenia o wyniku postępowania, projekt SWZ wraz z załącznikami w zakresie proceduralnym w szczególności uwzględniając przepisy ustawy Pzp, oraz inne dokumenty właściwe dla prowadzonego postępowania;

c)     zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania;

d)    przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp.

e)     przygotowuje i akceptuje projekt wyjaśnień treści SWZ, odpowiedzi na pytania w zakresie proceduralnym w szczególności odnosząc się do przepisów ustawy Pzp;

f)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56
ust. 2 i 3 ustawy;

g)    uczestniczy w posiedzeniach komisji;

h)     dokonuje badania, analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, z wyłączeniem badania przedmiotowych środków dowodowych, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert;

i)      dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

j)      przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej  
lub unieważnienia postępowania oraz odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;

k)     przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą;

l)      dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert itd.;

m)   przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych na nie odpowiedzi;

n)     opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję;

o)    sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację postępowania;

p)    wykonuje czynności obsługowo-biurowe,

q)    aprobuje pod kątem zgodności z ustawą Pzp propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


 1. Obowiązki pozostałych członków komisji, tj. Sławomir Dymko, Bogdan Pliszewski, Robert Prachniak, Wioleta Chojnowska:

a)      proponują i przygotowują opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ustalenie wartości zamówienia i wzór umowy;

b)      podają informacje do SWZ zgodnie z wnioskiem o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł netto dotyczące m.in. dokumentów przedmiotowych i podmiotowych, sposobu obliczenia ceny oferty, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców;

c)      przygotowują i udzielają wyjaśnień wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny ofert;

d)      składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

e)      uczestniczą w posiedzeniach Komisji;

f)       dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (w tym dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności; poprawiają oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

g)      dokonują oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

h)      analizują wnoszone odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi.


 1. Obowiązki Anny Białej:

a)      składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3;

b)      uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)      dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 pkt 1 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia;

d)      dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

e)      analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi,

f)       zastępuje sekretarza Komisji w trakcie jego nieobecności. 

§ 4. Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej:


 1. Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania.
 2. Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3. 

§ 5. 1.   Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.


 1. Komisja przetargowa kończy pracę z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania lub rozstrzygnięcia odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty albo czynność unieważnienia postępowania - z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 2. Biuro Zamówień Publicznychzapewni niezbędną obsługę prac Komisji.
 3. Osoba wskazana jako sekretarz komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: piątek, 2 gru 2022 13:45
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 49 razy