Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 364/22

z dnia: 29 listopada
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 65 ust. 11-14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.[2]), ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 z późn. zm3), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.4), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Uchwały Rady Miejskiej w Łomży nr 544/LXI/22 z dn. 26 października 2022 r. zarządza się co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 148/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych wprowadza się następujące zmiany:

1)            załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do  niniejszego Zarządzenia,

2)           załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski 

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz.583, 655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262,1478, 1747,

2157, 2255, w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 2368, dz. U. z 2022 poz. 64 z późn. zm.          

3 Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1967, 2236

4 Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.    

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 364/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 listopada 2022 r.

 

Plan dochodów i przychodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Dochody 2022 r.

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


758


75816


0920


wpływy z pozostałych odsetek


3 882,00


24 761,00


-


28 643,00


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

nr rachunku bankowego:                                     33 1560 0013 2294 6771 70000 0116


Urząd Miejski            w Łomży                   Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                     rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


851


85195


2180


środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


80,00


-


-


80,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej                                             nr rachunku bankowego:             16 1560 0013 2294 6771 7000 0131


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                     rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85202


2180


środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


80 213,00


29 086,00


-


109 299,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej                                                                                                      nr rachunku bankowego:           43 1560 0013 2294 6771 7000 0130

 


Dom Pomocy Społecznej w Łomży

 

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                     rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie

 


852


85295


2180


środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


180 000,00


-


-


180 000,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.                                                                                                                     nr rachunku bankowego:             70 1560 0013 2294 6771 7000 0129

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

 

  
Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                     rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie

 


852


85295


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


3 233 647,00


-


3 233 647,00


0,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

dodatek węglowy

nr rachunku bankowego:              

16 1560 0013 2003 9446 5000 0015

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


853


85395


2180


Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


0,00


3 233 647,00


-


3 233 647,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

dodatek węglowy

nr rachunku bankowego:              

16 1560 0013 2003 9446 5000 0015

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Przychody 2022 r.

 

Paragraf


Wyszczególnienie


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


plan


Jednostka realizująca


905


Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

nr rachunku bankowego:                                   33 1560 0013 2294 6771 70000 0116


4 035 677,00


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych


  

Paragraf


Wyszczególnienie


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


plan


Jednostka realizująca


905


Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach


Program „Laboratoria Przyszłości’

nr rachunku bankowego:                                   96 1560 0013 2294 6771 70000 0146


815 374,00


Szkoła Podstawowa nr 1


Szkoła Podstawowa nr 4       Szkoła Podstawowa nr 7       Szkoła Podstawowa nr 9


Szkoła Podstawowa nr 10


Zespół Szkół Specjalnych


 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 364/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 listopada 2022 r.

 Plan wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


600


60016


6050


wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


339,00


-


339,00


0,00


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

nr rachunku bankowego:                                   33 1560 0013 2294 6771 70000 0116


Urząd Miejski              w Łomży                   Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych600


60016


6060


wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


145 060,00


-


145 060,00


0,00


600


60016


6100


dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


0,00


145 399,00


-


145 399,00


801


80101


6050


wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


3 895 798,00


-


3 895 798,00


0,00


801


80101


6100


dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


0,00


3 920 559,00


-


3 920 559,00


Razem:


4 041 197,00


4 065 958,00


4 041 197,00


4 065 958,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


 


 


 


801


80101


4240


zakup środków dydaktycznych i książek


805 375,00


-


-


805 375,00


Program „Laboratoria Przyszłości’

nr rachunku bankowego:                                   96 1560 0013 2294 6771 70000 0146


Szkoła Podstawowa nr 1


Szkoła Podstawowa nr 4       Szkoła Podstawowa nr 7       Szkoła Podstawowa nr 9


Szkoła Podstawowa nr 10801


80102


4240


zakup środków dydaktycznych i książek


10 000,00


-


-


10 000,00


Zespół Szkół Specjalnych


 Razem:


815 375,00


-


-


815 375,00


 


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                         rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


851


85195


4300


zakup usług pozostałych


80,00


-


-


80,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej                                          nr rachunku bankowego:           16 1560 0013 2294 6771 7000 0131


Urząd Miejski w Łomży                   Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                       rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85202


3020


wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń


5 000,00


-


-


5 000,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej                                                                                                       nr rachunku bankowego:                                 43 1560 0013 2294 6771 7000 0130

 


Dom Pomocy Społecznej w Łomży

 


852


85202


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


33 000,00


13 600,00


-


46 600,00


852


85202


4110


składki na ubezpieczenia zdrowotne


5 800,00


2 373,00


-


8 173,00


852


85202


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


800,00


333,00


-


1 133,00


852


85202


4210


zakup materiałów i wyposażenia


34 463,00


12 576,00


-


47 039,00


852


85202


4230


zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych


750,00


-


-


750,00


852


85202


4780


składki na Fundusz Emerytur Pomostowych


400,00


204,00


-


604,00


Razem:


80 213,00


29 086,00


-


109 299,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/                       rachunek bankowy


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85295


4010


wynagrodzenia osobowe pracowników


94 009,00


-

 


-


94 009,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.                                                                                                                    nr rachunku bankowego:           70 1560 0013 2294 6771 7000 0129

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

 


852


85295


4110


składki na ubezpieczenia społeczne


16 380,00


-

 


-


16 380,00


852


85295


4120


składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


2 303,00


-

 


-


2 303,00


852


85295


4210


zakup materiałów i wyposażenia


36 728,00


-


-


36 728,00


852


85295


4300


zakup usług pozostałych


28 580,00


-


-


28 580,00


852


85295


4410


-


2 000,00


-


-


2 000,00


Razem:


180 000,00


-


-


180 000,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania/rachunek bankowy                      


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85295


3110


Świadczenia społeczne


3 170 242,00


-


3 170 242,00


0,00


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

dodatek węglowy

42 1560 0013 2232 7284 3000 0023

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


852


85295


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


37 000,00


-


37 000,00


0,00


852


85295


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


6 416,00


-


6 416,00


0,00


852


85295


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


907,00


-


907,00


0,00


852


85295


4170


Wynagrodzenia bezosobowe


2 000,00


-


2 000,00


0,00


852


85295


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


10 334,00


-


10 334,00


0,00


852


85295


4280


Zakup usług zdrowotnych


500,00


-


500,00


0,00


852


85295


4300


Zakup usług pozostałych


5 000,00


-


5 000,00


0,00


852


85295


4440


Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


1 248,00


-


1 248,00


0,00


853


85395


3110


Świadczenia społeczne


0,00


3 170 242,00


-


3 170 242,00


853


85395


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


0,00


37 000,00


-


37 000,00


853


85395


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


0,00


6 416,00


-


6 416,00


853


85395


4120


Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


0,00


907,00


-


907,00


853


85395


4170


Wynagrodzenia bezosobowe


0,00


2 000,00


-


2 000,00


853


85395


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


0,00


10 334,00


-


10 334,00


853


85395


4280


Zakup usług zdrowotnych


0,00


500,00


-


500,00


853


85395


4300


Zakup usług pozostałych


0,00


5 000,00


-


5 000,00


853


85395


4440


Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


0,00


1 248,00


-


1 248,00


Razem:


3 233 647,00


3 233 647,00


3 233 647,00


3 233 647,00

             

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 gru 2022 13:57
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 46 razy