Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 365/22

z dnia: 29 listopada
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na których gromadzone są środki z Funduszu Pomocy.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z poźn. zm.[1]), art. 14 ust. 14 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póżn. zm.[2]), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.[3]), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Zarządzenia nr 307/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 3 października 2022 r, Zarządzenia nr 315/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 14 października 2022 r, Zarządzenia nr 321/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 18 października 2022 r, Uchwały Rady Miejskiej w Łomży nr 544/LXI/22 z dn.  26 października 2022 r, Zarządzenia nr 329/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 28 października 2022 r. 

§ 1. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów nr 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikami odpowiednio 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski 

 

[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583,655 z późn. zm,

[2] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,830,930,1002,1087,1383

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 365/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


26 342,00


1 184,00


-


27 526,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -                     14 450,00

 

-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie –           13 076,00


Urząd Miejski w Łomży


Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


                


 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


4 489 296,00


673 330,00


-


5 162 626,00


art. 12 Ustawy -2 901 050,00

 

 

art. 13 Ustawy -             2 261 576,00


 


Miejski Ośrodek


Pomocy Społecznej


 


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania                  


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


758


75814


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


1 329 778,00


239 769,00


-


1 569 547,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

cz. gminna-                 1 342 022,00 zł

cz. powiatowa -               227 525,00 zł

 


Placówki oświatowe

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


Składki na ubezpieczenie zdrowotne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85213


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


0,00


162,00


-


162,00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85214


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


223 564,00


-


40 000,00


183 564,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


zasiłki stałe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85216


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


0,00


1 800,00


-


1 800,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania            


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


128 200,00


30 000,00


-


158 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


367 200,00


-


-


367 200,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


853


85321


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


3 978,00


995,00


-


4 973,00


Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                  


Urząd Miejski   w Łomży


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                  

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


168 695,00


40 000,00


-


208 695,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


2100


Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy


13 191,00


-


-


13 191,00


piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 365/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 listopada 2022 r.

 

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy nr rachunku bankowego: 04 1560 0013 2294 6771 7000 0153

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana

 


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


750


75011


4370


Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


14 416,00


34,00


-


14 450,00


wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL -14 450,00

 

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie –       13 076,00


Urząd Miejski   w Łomży                     Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców


 


 


750


75011


4740


Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


9 967,00


962,00


-


10 929,00


750


75011


4850


Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 959,00


188,00


-


2 147,00


Razem:


26 342,00


1 184,00


-


27 526,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


754


75495


3280


świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy


2 254 520,00


-


-


2 254 520,00


art. 13 Ustawy

-2 261 576,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 12 Ustawy -2 901 050,00

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski   w Łomży                     Wydział Zarządzania Kryzysowego,


 


754


75495


4740


wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


6 468,00


-


-


6 468,00


754


75495


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


588,00


 


-


588,00


754


75495


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


119 000,00


22 000,00


1 800,00


139 200,00


754


75495


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


1 922 464,00


593 830,00


-


2 516 294,00


754


75495


4740


wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


80 400,00


37 000,00


-


117 400,00


754


75495


4840


honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


23 000,00


-


900,00


22 100,00


754


75495


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


19 156,00


6 000,00


-


25 156,00


754


75495


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


63 700,00


17 200,00


-


80 900,00


Razem:

 


4 489 296,00


676 030,00


2 700,00


5 162 626,00

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


 


Zwiększenie


Zmniejszenie


 


801


80101


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


128 004,00


-


128 004,00


środki na edukację dzieci z Ukrainy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)


 


801


80101


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


128 004,00


-


128 004,00


0,00


 


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


27 358,00


-


-


27 358,00


Szkoła Podstawowa nr 1


 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


5 510,00


-


-


5 510,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 059,00


-


-


1 059,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


97 000,00


-


-


97 000,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


7 380,00


-


7 380,00


Szkoła Podstawowa nr 2 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


7 800,00


2 541,00


-


10 341,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 527,00


497,00


-


2 024,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


115 000,00


-


-


115 000,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


128 000,00


12 000,00


-


140 000,00


Szkoła Podstawowa nr 4


 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


2 687,00


6 750,00


-


9 437,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


506,00


750,00


 


1 256,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


110,00


53 914,00


-


54 024,00


Szkoła Podstawowa nr 5 


801


80101


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


20 100,00


-


20 000,00


100,00


 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 300,00


14 700,00


-


16 000,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


250,00


2 900,00


-


3 150,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


50,00


-


-


50,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


8 430,00


-


-


8 430,00


Szkoła Podstawowa nr 7 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


10 820,00


-


-


10 820,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


2 289,00


-


-


2 289,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom0


125 000,00


-


-


125 000,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


11 357,00


-


-


11 357,00


Szkoła Podstawowa nr 9 


801


80101


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


52,00


-


-


52,00


 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


5 373,00


-


-


5 373,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


925,00


-


-


925,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


28,00


-


-


28,00


 


801


80101


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


68 577,00


-


-


68 577,00


Szkoła Podstawowa nr 10 


801


80101


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


53 350,00


-


-


53 350,00


 


801


80101


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


36 998,00


-


-


36 998,00


 


801


80101


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


6 671,00


-


-


6 671,00


 


801


80101


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


2 661,00


140 000,00


-


142 661,00


 


Razem:


868 792,00


369 436,00


148 004,00


1 090 224,00


 


 


 


801


80103


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


30 161,00


3 676,00


-


33 837,00


Szkoła Podstawowa nr 2


 


801


80103


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


217,00


-


-


217,00


 


801


80103


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


2 100,00


-


-


2 100,00


 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10


 


Razem:


32 478,00


3 676,00


-


36 154,00


 


 


801


80104


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


112 685,00


-


112 685,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli niesamorządowych)


 


801


80104


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


79 535,00


-


79 535,0


0,00


 


801


80104


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


33 150,00


-


33 150,00


0,00


 


801


80104


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


130,00


-


-


130,00


 

 

 

 

Przedszkole Publicznenr 2

 


 


801


80104


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


23,00


-


-


23,00


 


801


80104


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


5 000,00


-


5 000,00


 

 

Przedszkole Publicznenr 14

 


 


801


80104


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


4 400,00


-


-


4 400,00


 

 

Przedszkole Publicznenr 15

 


 


Razem:


117 238,00


117 685,00


112 685,00


122 238,00


 


 


801


80115


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


16 508,00


-


16 508,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla szkół niesamorządowych) 


801


80115


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


16 508,00


-


16 508,00


0,00


 


801


80115


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


9 381,00


-


-


9 381,00


 

Zespół Szkół Technicznych nr 4


 


801


80115


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


841,00


-


-


841,00


 


801


80115


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


166,00


 


-


166,00


 


801


80115


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


140 000,00


-


-


140 000,00


 


801


80115


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


5 650,00


-


-


5 650,00


Zespół Szkół Mechanicznych nr 5


 


801


80115


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 110,00


-


-


1 110,00


 


Razem:


173 656,00


16 508,00


16 508,00


173 656,00


 


 


801


80120


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


52 558,00


-


52 558,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych) 


801


80120


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


23 890,00


-


23 890,00


0,00


 


801


80120


2590


dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną


28 668,00


-


28 668,00


0,00


 


801


80120


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


177,00


-


-


177,00


I Liceum Ogólnokształcące 


801


80120


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


6 287,00


-


-


6 287,00


 


801


80120


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 082,00


-


-


1 082,00


 


801


80120


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


3 552,00


4 731,00


-


8 283,00


 


 


III Liceum Ogólnokształcące 


801


80120


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


698,00


930,00


-


1 628,00


 


801


80120


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


23 451,00


-


-


23 451,00


Zespół Szkół Technicznych nr 4 


801


80120


4750


wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


2 102,00


-


-


2 102,00


 


801


80120


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


415,00


-


-


415,00


 


Razem:


90 322,00


58 219,00


52 558,00


95 983,00


 


801


80146


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


120,00


-


-


120,00


 


 


 


 


Szkoła Podstawowa nr 10 


Razem:


120,00


-


-


120,00


  


801


80148


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


600,00


-


-


600,00


Przedszkole Publicznenr 15

  


801


80148


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


4 000,00


-


4 000,00


Szkoła Podstawowa nr 5 


801


80148


4350


zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


2 164,00


-


-


2 164,00


Szkoła Podstawowa nr 10 


801


80148


4370


zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


187,00


-


-


187,00


 


801


80148


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


28,00


-


-


28,00


 


Razem:


2 979,00


4 000,00


-


6 979,00


  


801


80149


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


40 000,00


-


40 000,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych) 


801


80149


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


40 000,00


-


40 000,00


0,00


  


Razem:


40 000,00


40 000,00


40 000,00


40 000,00


Urząd Miejski w Łomży (dotacje dla przedszkoli i szkól niesamorządowych)


 


854


85404


2340


dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


4 193,00


-


4 193,00


 


854


85404


2540


dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


4 193,00


-


4 193,00


0,00


 


Razem:


4 193,00


4 193,00


4 193,00


4 193,00


 


Ogółem


1 329 778,00


613 717,00


373 948,00


1 569 547,00


 

 

 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85213


4860


pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy


0,00


162,00


-


162,00


Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 

 

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85214


3290


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP


218 061,00


-


40 000,00


178 061,00


zasiłki okresowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85214


4370


Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy


5 503,00


-


-


5 503,00


Razem:


223 564,00


-


40 000,00


183 564,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85216


3290


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP


0,00


1 800,00


-


1 800,00


Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85216


4290


zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego


0,00


1 800,00


1 800,00


0,00


Razem:


0,00


3   600,00


1 800,00


1 800,00

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiana


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85230


4370


zakup usług pozostałych


128 200,00


30 000,00


-


158 200,00


posiłek dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


852


85231


3290


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP


360 000,00


-


-


360 000,00


jednorazowe świadczenie pieniężne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej852


85231


4740


wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


6 010,00


-


-


6 010,00


852


85231


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


1 190,00


-


-


1 190,00


Razem:


367 200,00


-


-


367 200,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


853


85321


4740


wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


3 217,00


830,00


-

 


4 047,00


 


Urząd Miejski   w Łomży


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                  853


85321


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


761,00


165,00


-


926,00


Razem:


3 978,00


995,00


-


4 973,00

 

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85502


3290


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP


163 635,00


38 800,00


-


202 435,00


świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej855


85502


4740


wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


4 344,00


1 010,00


-


5 354,00


855


85502


4850


składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy


716,00


190,00


-


906,00


Razem:


168 695,00


40 000,00


-


208 695,00

  

Dział


Rozdział


Paragraf


Wyszczególnienie


Plan przed zmianami


Zmiany


Plan po zmianach


Nazwa zadania


Jednostka realizująca


Zwiększenie


Zmniejszenie


855


85508


3290


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP


13 191,00


-


-


13 191,00


Piecza zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


  

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 gru 2022 13:59
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 227 razy