Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2010-01-14 17:42 - Dodanie nowej wiadomości: BIEŻĄCE INFORMACJE

2010-01-18 10:12 - Edycja wiadomości BIEŻĄCE INFORMACJE

2010-07-07 14:53 - Edycja wiadomości BIEŻĄCE INFORMACJE

2010-09-22 10:36 - Edycja wiadomości BIEŻĄCE INFORMACJE

2010-12-15 10:44 - Od dnia 11.12.2010 weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

2011-02-24 14:42 - Dodano inf. o nowym Zarz. Prezydenta w s;prawie zasad i trybu post. przy udzielaniu zamówień.... (32/11 z 24.02.2011)

2011-05-12 14:25 - Z dniem 11 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 26.04.2011 r.,Nr 87, poz. 484), która dotyczy rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2012-01-02 13:54 - zmiany dotyczą wprowadzenia od 1.1.2012: - dwóch Zarządzeń Prezydenta Miasta - dwóch Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów

2013-09-02 08:38 - Edycja wiadomości BIEŻĄCE INFORMACJE

2013-09-02 08:45 - W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w dniu 9 sierpnia 2013 r.,

2014-01-02 13:37 - zmiany: kurs, kwoty - od 01.01.2014 ustawa o podwykonawstwie 0 od 20.12.2013

2014-04-16 10:39 - Od 16.04.2014 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 92/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.04.2014 r.: w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża - zmiana zw. z podwyższeniem progu wartości szacunkowej (czyli netto) zamówienia do którego nie stosuje się ustawy( kwota do 30 000 euro , tj. 126 747,00 zł) ustawy -zmiana ustawy weszła w życie16.04.2014 r.

2014-12-30 15:27 - Nowelizacja ustawy Pzp -od 19.10.2014, w tym rażąco niska cena, pozacenowe kryteria oceny ofert

2015-04-16 10:09 - aktualizacja

2016-01-13 14:32 - 29 grudnia 2015 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskie dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r., które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.: 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz.2254); 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263). Zgodnie z ww. rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,1749, natomiast tzw. progi unijne są wyższe i wynoszą (dla jednostek samorządu terytorialnego): • 209 000 euro ( tj. 872 554,10 zł) — dla dostaw lub usług, • 5 225 000 euro ( tj. 21 813 852,50 zł ) — dla robót budowlanych.

2016-07-28 10:47 - Inf. o nowelizacji ustawy Pzp od. 28.07.2016 + UstawaPzp_tekst_ujednodlicony_22.06.2016

2017-02-24 10:01 - dodano akt. rozporządzenia i zmianę do Zarz. 91/2015

2018-01-03 09:28 - aktualizacja

2023-12-11 09:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: BIEŻĄCE INFORMACJE

Przejdź do wiadomości

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej