Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca 2023 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
więcej

Łomża w Akademii Dialogu

17 marca 2023 roku miała miejsce inauguracja Akademii Dialogu, która powstała w ramach projektu ZMIANA KLIMATU. W przedsięwzięciu biorą udział samorządy z województwa podlaskiego, min.: z Augustowa, Grajewa, Hajnówki, Wasilkowa oraz Łomży. Miasto Łomża przystąpiło do projektu wraz z łomżyńskim stowarzyszeniem Impuls.
więcej


Spotkanie ws. projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2023

W dniu 29 września 2022 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży – Stary Rynek 14, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.
więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Od 12 września do 2 października 2022 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.
więcej

Konsultacje dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030"

Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030”. W dokumencie zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B /na parterze/ oraz na stronach internetowych: http://mopslomza.pl/ i http://www.lomza.pl/.
więcej

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Niniejszy raport dotyczy przedstawienia przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, które odbywały się w terminie od 22 lutego do 29 marca 2022 roku. Przedmiotowe konsultacje społeczne były poprzedzone akcją informacyjną, która trwała od 8 lutego do 21 lutego 2022 roku.
więcej

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

foto
Przedstawiamy projekt Strategii Miasta Łomża do roku 2030, wskazujący cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Mamy nadzieję, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.
więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

foto
Od 22 lutego do 29 marca 2022 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030. Dokument wskazuje cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Liczymy, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.
więcej

Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) informujemy o rozpoczęciu z dniem 10 listopada 2021 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.
więcej

Konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Od 10 listopada do 3 grudnia mieszkańcy Łomży będą mogli w formie pisemnej wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do treści Analizy kosztów i korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych mieszkańcy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki transportowej Miasta Łomży.
więcej

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazw ulicom

Celem akcji konsultacyjnej było zebranie opinii mieszkańców dotyczącej nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0, stanowiącym własność Miasta Łomża, położonym w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2.
więcej


Konsultacje dotyczące elektromobilności – wideokonferencja

W czwartek 30 kwietnia zapraszamy do udziału w wideokonferencji, podczas której będzie można zgłaszać swoje propozycje do projektu Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności.
więcej

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazwy ulicy

foto
Celem akcji konsultacyjnej przeprowadzonej od 17 lutego do 6 marca 2020 r. było zebranie opinii mieszkańców miasta Łomży dotyczącej nadania nazwy ulicy, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w rejonie ulic Wojska Polskiego, Partyzantów i Nowogrodzkiej na terenie Osiedla nr 3. Najwięcej osób głosowało za nazwą ul. Wspólna.
więcej

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące elektromobilności

Czy w Łomży powinna powstać strefa czystego transportu, gdzie powinny znaleźć się stacje ładowania, czy warto korzystać z rowerów elektrycznych? Odpowiedzi spróbują znaleźć uczestnicy warsztatów planowania procesu współdecydowania, organizowanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Warsztaty z udziałem mieszkańców Łomży i ekspertów/liderów są pierwszym etapem procesu konsultacyjnego, którego efektem będzie stworzenie projektu Strategii.
więcej

Konsultacje społeczne dotyczące Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności

Od 28 lutego do 5 kwietnia mieszkańcy Łomży będą mogli proponować rozwiązania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w mieście w zakresie tzw. zrównoważonej mobilności. Tym samym włączą się w tworzenie Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Przygotowanie projektu poprzedzą kilkuetapowe konsultacje społeczne.
więcej


Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazwy ulicy

foto
Od 14 do 31 października trwała akcja konsultacyjna mająca na celu zebranie opinii mieszkańców dotyczących nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha i nr 21127 o pow. 0,1696 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0 i KW LM1L/00028045/9, stanowiące własność Miasta Łomża, położone w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2. Najwięcej głosów zdobyły propozycje Alabastrowa i Edukacyjna.
więcej

Konsultujemy projekt Rocznego Programu Współpracy z ngo na 2020 rok

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać od 16 października do 6 listopada 2019 r.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED