Łomża

Strona główna » Rewitalizacja

Jak powinien działać Komitet Rewitalizacji Miasta Łomża? Weź udział w konsultacjach!

foto
W ubiegłym miesiącu zaczął obowiązywać Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 – przyjęty uchwałą nr 709/LXXXII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. Teraz czas na opracowanie regulaminu jednego z najważniejszych ciał, które będą działać na rzecz rewitalizacji w naszym mieście.
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych – Komitet Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łomża, na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3927), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
więcej

Gminny Program Rewitalizacji, czyli najbliższe dziesięć lat rewitalizacji w Łomży

foto
Zakończyliśmy etap opracowywania GPR! Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 709/LXXXII/24 z dnia 28 lutego 2024 r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu GPR Miasta Łomża na lata 2024-2034

foto
9 lutego 2024 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej


Cały czas konsultujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża

foto
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 rozpoczęły się 5 stycznia. Za nami intensywny tydzień z różnorodnymi spotkaniami konsultacyjnymi, a na Państwa uwagi czekamy jeszcze do 9 lutego!
więcej

Skonsultujmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża!

foto
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Łomży stworzyliśmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Teraz przed nami kolejny ważny element prac, czyli konsultacje społeczne tego dokumentu. Pójdź na spacer badawczy, weź udział w debacie albo warsztatach dotyczących rewitalizacji!
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie konsultacji społecznych projektu GPR

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3927) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

O rewitalizacji w Warszawie i Wołominie - Revitalisation in Warsaw and Wołomin

foto
24 października grupa urzędników i przedstawicieli instytucji kultury uczestniczyła w wizycie studyjnej. Ich pobyt w Warszawie i Wołominie był związany z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Młodzież debatowała o kondycji miasta

foto
W ramach prac nad pogłębioną diagnozą obszaru rewitalizacji w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034, 12 września odbyła się debata oxfordzka z udziałem młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4. Młodzi obywatele podnosili wiele ważnych kwestii, powołując się na statystki czy własne doświadczenia. Dyskusja na wysokim poziomie wzbudziła wiele emocji wśród odbiorców.
więcej

Zrewitalizujmy Łomżę!

foto
Spacery badawcze i warsztat z mieszkańcami, ankieta na temat obszaru rewitalizacji i otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych to kolejne formy zaangażowania mieszkańców Łomży w przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR

Prezydent Miasta Łomża, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), informuje, iż dnia 30 sierpnia 2023 r. została podjęta uchwała Nr 644/LXXV/23 Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Raport z konsultacji społecznych ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przygotowując się do kontynuacji realizowanych od kilku lat na terenie Miasta Łomża działań rewitalizacyjnych, władze Łomży podjęły prace zmierzające do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pierwszym krokiem takich prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W okresie luty-maj 2023 roku prowadzono analizy na podstawie różnorodnych danych i opracowano projekt uchwały w tej sprawie. Konsultacje tego dokumentu miały miejsce w okresie od 26 maja do 27 czerwca br.
więcej

Trwają konsultacje społeczne w sprawie obszaru rewitalizacji

Zdjęcie z otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 20 czerwca 2023 r., przedstawiające uczestników, w tym Zastępcę Prezydenta Miasta Andrzeja Garlickiego
26 maja 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca br.
więcej

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

Plakat promujący rewitalizację w Łomży, z hasłem na górze
Trwają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca br.
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 z póź. zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), a także § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3927) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
więcej

Pierwsza debata na temat rewitalizacji

foto
7 marca 2023 r. w Hali Kultury odbyła się debata nt. „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Łomży”. Było to pierwsze spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034, w którym wzięli udział nie tylko pracownicy Urzędu Miejskiego, ale również interesariusze rewitalizacji.
więcej

Debata dotycząca stanu rewitalizacji w Łomży

W dniu 7 marca 2023 r. odbędzie się debata dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Będzie to spotkanie robocze, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, miejskich instytucji kultury oraz instytucji, które brały aktywny udział w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża.
więcej

Łomża z umową na opracowanie Programu Rewitalizacji

Rozpoczęły się działania dążące do stworzenia programu rewitalizacji Miasta Łomża. We wtorek 7 lutego 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża a konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE Andrzej Brzozowy oraz PROJEKTY MIEJSKIE + Rajmund Ryś, której przedmiotem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED