Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Strona główna » Miasto » Władze Miasta » Rada Miejska » Transmisje obrad sesji

Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.
Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00
Transkrypcja dźwięku na tekst transmisji będzie umożliwiona zgodnie z przepisami po zakończeniu sesji.

https://www.youtube.com

Transkrypcja dźwięku na tekst transmisji będzie umożliwiona zgodnie z przepisami po zakończeniu sesji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY MIEJSKIEJ
Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej Rozporządzeniem, informuje że:

1. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail: prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym skontaktować się można poprzez e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, lub numer telefonu 86 215 67 33, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących uprawnieniach.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym art. 20 poz. 1b (tj Dz.U. 2018 poz. 994 ) na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów miasta w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą BIP i strony Internetowej Urzędu Miasta

5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.

7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powyższego Rozporządzenia.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Państwem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom.

2021-01-27 09:45 Opublikował: Bogdan Pliszewski

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED