W Łomży ruszył nabór biznesowych pomysłów - A call for business ideas has been launched in Lomza

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

W Łomży ruszył nabór biznesowych pomysłów - A call for business ideas has been launched in Lomza

Vouchery w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych można wygrać w konkursie „Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży”, organizowanym przez Urząd Miejski, a skierowanym do uczniów i studentów. Rozpoczynający się dziś nabór biznesowych pomysłów zainaugurował briefing prasowy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4.

- Poprzez ten konkurs chcemy aktywizować łomżyńską przedsiębiorczość, a z nadesłanych projektów wybrać te, które mają największe szanse na realizację - powiedział podczas spotkania z przedstawicielami mediów prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, zachęcając młodych ludzi do udziału w zmaganiach.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, przypomniał, że  poprzedziły je warsztaty dla młodzieży, które odbyły się w łomżyńskich uczelniach. 

- Podczas tych spotkań zachęcaliśmy młodych ludzi do tego, aby odpowiedzieli sobie na pytanie - co chcą robić w życiu? Pokazaliśmy także dobre praktyki, a w rolach mentorów wystąpili przedsiębiorcy, którzy osiągnęli biznesowy sukces - mówił. 

- Cieszę się, że samorząd widzi potrzebę tego typu zadań, gdyż propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, może w pewnym stopniu ograniczyć jej odpływ z miasta - powiedział dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Artur Ciborowski.

Obecny na briefingu nauczyciel przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży Maciej Powichrowski zauważył, że uczniowie mają wiele pomysłów, ale nie bardzo wiedzą jak przekuć je w dobry biznesplan.

- Dlatego uważam tę inicjatywę za szczególnie cenną, mającą pokazać, że do tego, aby z powodzeniem prowadzić własną działalność wcale nie są potrzebne ogromne pieniądze.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Nabór zgłoszeń i biznesplanów prowadzony będzie od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na vouchery w wysokości od 2 do 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem  http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18916

Vouchers in the amount of PLN 2,000 to 5,000 can be won in the competition 'My business idea - Do business in Łomża', organised by the City Hall and aimed at high school and university students. The call for business ideas, which begins today, was inaugurated by a press briefing at the Technical and General Education School Complex No. 4.
- Through this competition, we want to activate Lomza's entrepreneurship and, from the projects submitted, select those with the best chance of being implemented," said Lomza Mayor Mariusz Chrzanowski during a meeting with media representatives, encouraging young people to take part in the competition.
The deputy mayor, Andrzej Garlicki, recalled that the competition was preceded by workshops for young people, which took place at Lomza's universities.
- During these meetings, we encouraged young people to answer the question - what do they want to do in life? We also showed good practices, and entrepreneurs who have achieved business success played the role of mentors," he said.
- I am glad that the local government sees the need for such tasks, as promoting entrepreneurship among young people may to some extent limit their outflow from the city," said Artur Ciborowski, director of the Technical and General School Complex No. 4.
Maciej Powichrowski, an entrepreneurship teacher at the Economic and General School Complex No. 6 in Lomza, who was present at the briefing, noted that students have many ideas, but do not really know how to turn them into a good business plan.
- This is why I consider this initiative to be particularly valuable, as it aims to show that you do not need a lot of money to successfully run your own business.
The competition is carried out by the City of Lomza within the scope of the Task entitled "Competition for young entrepreneurs "My business idea" as part of the project "Lomza - The city where I live and work", within the framework of the Local Development Programme, financed from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021."
The call for applications and business plans will run from 1 December 2022 to 31 January 2023. Authors of the best ideas can count on vouchers in the amount of PLN 2,000 to PLN 5,000.
Detailed information about the competition, regulations and application forms can be found at http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18916.

Fot. Joanna Grabowska

2022-12-01 13:48 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED