Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy podjęcia zawieszonego w dniu 02.06.2020 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży” - drogi gminnej nr 101149B.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2020 r., poz. 1363 ) zawiadamiam, o podjęciu na wniosek inwestora – Prezydentowi Miasta Łomża – właściwego zarządcy drogiz dnia 18.11.2020 r. zawieszonego w dniu 02.06.2020 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży” - drogi gminnej nr 101149Brealizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1;

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

              Z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, 18-400 Łomża, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 86 2156817.

            Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2020 07:31
 • Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2020 07:37
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 80 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży”.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.10.2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje;

 • rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogi gminnej nr 101031B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (drogą gminną nr 101066B),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

Stałe zajęcie terenu (istniejący i projektowany pas drogowy ul. Jasnej) – działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid. 206201_1 m. Łomża

 • 22910 (istniejący pas drogowy),
 • 22947 (przejęta w całości pod pas drogowy),
 • 22911/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22911)
 • 22936/5 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22936/1)
 • 22943/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22943)
 • 22944/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22944)
 • 22945/1 (działce powstałej w wyniku podziału działki nr 22945)
 • 22946/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22946)
 • 22948/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22948)

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone:

Działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid.206201_1 m. Łomża:

 • 22935 (istniejący pas drogowy ul. Łącznej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, oświetlenie uliczne,
 • 23797 (istniejący pas drogowy ul. Wesołej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, odwodnienie uliczne, oświetlenie uliczne, linię energetyczną nN, wodociąg,
 • 24019 (istniejący pas drogowy Al. marsz J. Piłsudskiego) pod ciąg pieszo – rowerowy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Działki położone są w obrębie nr 0002 Łomża 2, jedn. ewid. 206201_1 m. Łomża

 • działki nr 22911 na działkę nr 22911/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22911/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22936/1 na działkę nr 22936/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22936/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22943 na działkę nr 22943/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22943/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22944 na działkę nr 22944/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22944/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22945 na działkę nr 22945/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22945/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22946 na działkę nr 22946/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22946/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22948 na działkę nr 22948/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22948/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy         e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

           Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu  (art. 41 § 1, 2 kpa).

            Jednocześnie informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2020 14:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2020 14:24
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 197 razy

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ) zawiadamiam, o zawieszeniu na wniosek Prezydenta Miasta Łomża (będącego właściwym zarządcą drogi) z dnia 29.04.2020 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej   w Łomży” - drogi gminnej nr 101149Brealizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1;

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

do dnia 31 grudnia 2020 r.

               Z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 7 dni od daty doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 2 cze 2020 13:16
 • Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2020 13:27
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 969 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2020 r. została wydana decyzja nr 56/20 udzielającą dla P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.    

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 11:55
 • Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2020 11:59
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1517 razy