Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Agnieszki Milewskiej - Kranc, została wydana decyzja nr 24/2021 z dnia 08.04.2021 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z wbudowanym garażem z możliwością podpiwniczenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Kraska, obejmującym działkę nr 23401/9 oraz 23697,23698/1 i część działki nr 23401/8.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 11:10
  • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 11:14

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej PEØ110 - Łomża ul. Wąska oraz Stara Łomża nad Rzeką

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 ze zmianami) informuję, że na wniosek Piotra Pamulskiego, ul. Rycerska 20/10, 18-400 Łomża, w dniu 08.04.2021r. została wydana decyzja Nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej PEØ110 o długości ok. 260m wraz z hydrantami nadziemnymi DN80, na terenie obejmującym działkę nr 12042 położonym w Łomży oraz na terenie obejmującym działki nr: 70 i 81 położonym w Starej Łomży nad Rzeką.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 10:54
  • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 10:56

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kierzkowa i ul. Zdrojowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293 ze zmianami) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 01.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 w technologii polietylenowej, na terenie obejmującym części działek nr 12587 i 12569/2 położonym w pasach drogowych ul. Kierzkowej i Zdrojowej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, 86 215 68 13).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 10:12
  • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 10:14