Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. warunków zabudowy dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży

Łomża, dnia 24.04.2020 r.

WAR.6730.26.2020.MJ

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Małgorzaty Bronowicz została wydana decyzja nr 24/2020 z dnia 24.04.2020 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie położonym przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży, obejmującym działkę nr 11630.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 339, tel. 86 2156811. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 kwi 2020 11:29
 • Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2020 11:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - dot. warunków zabudowy loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17

                                                                                              Łomża, dnia 31.03.2020 r.

WAR.6730.12.2020.AS

  

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 Zgodnie z art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 20/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej narozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17 na terenie obejmującym część działki nr 12064/114.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Nowa 2, pok. nr 337). Stosownie do art. 49b K.p.a., organ,  który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 15:33
 • Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 15:44
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 1092 razy

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowa w Łomży

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 24.09.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63, na terenie obejmującym działki nr 12591, 12587, 12593 położonym w pasie drogowym ul. Zdrojowej w Łomży.

 

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, 86 215 68 13).

 

              Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2020 13:59
 • Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 14:01

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE - ul. Szosa do Mężenina

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 22.09.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE, na terenie obejmującym części działek nr 40531, 12464/2 położonym przy ul. Szosa do Mężenina i ul. Zawady Przedmieście w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, 86 215 68 13).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 25 wrz 2020 14:00
 • Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2020 14:02

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125 - ul. Szosa Zambrowska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 24.09.2020r. została wydana decyzja Nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125, na terenie obejmującym część działki nr 11107/5 położonym przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 12:54
 • Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 12:56

OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

       Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, została wydana decyzja nr 61/2020 z dnia 16.09.2020 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 na terenie obejmującym część działki nr 12229/43.

 

       Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 339, tel. 86 2156811. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

 

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

        Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 wrz 2020 12:43
 • Data opublikowania: środa, 16 wrz 2020 12:46

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 149/XV/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 10.09.2020 r. do 1.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul.Nowa 2, 18-400 Łomża, w godzinach od 10:00 do 14:00, w pokoju nr 305 (sala konferencyjna),miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężeninawraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego: www.lomza.pl/bip/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, w pokoju nr 305 (sala konferencyjna).

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Prezydenta należy składać w formie papierowej (na adres: UrządMiejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ratusz@um.lomza.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża.

 

Miejski Portal Mapowy https://mlomza.e-mapa.net/legislacja/mpzp/2785.html

 

Informacja dot. COVID-19 http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10138

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail a.kondraciuk@um.lomza.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 2 wrz 2020 09:29
 • Data opublikowania: środa, 2 wrz 2020 09:31
 • Data edycji: czwartek, 10 wrz 2020 08:34

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),   w związku z Uchwałą nr 148/XV/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 10.09.2020 r. do 1.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul.Nowa 2, 18-400 Łomża, w godzinach od 10:00 do 14:00, w pokoju nr 305 (sala konferencyjna), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego: www.lomza.pl/bip/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.09.2020 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, w pokoju nr 305 (sala konferencyjna).

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Prezydenta należy składać w formie papierowej (na adres: UrządMiejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ratusz@um.lomza.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża.

 

Miejski Portal Mapowy https://mlomza.e-mapa.net/legislacja/mpzp/2788.html

 

Informacja dot. COVID-19 http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10138

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail a.kondraciuk@um.lomza.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 2 wrz 2020 09:21
 • Data opublikowania: środa, 2 wrz 2020 09:26
 • Data edycji: czwartek, 10 wrz 2020 08:28

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

UWAGA ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ:

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 08:36
 • Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 08:52