Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Odpady - deklaracje

DEKLARACJE

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łomży

Urząd Miejski rozpoczął przyjmowanie od mieszkańców miasta deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Łomży.
  1. Formularz deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łomży – Stary Rynek 14, (punkt obsługi klienta), w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży przy ul. Akademickiej 22 i ul. Nowogrodzkiej 7A oraz pobrać z niniejszej strony (w załączniku).
  2. Obowiązek dotyczy każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady, a także współwłaściciela, zarządcy, użytkownika wieczystego. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarząd wspólnot mieszkaniowych. 
  3. W przypadku nieruchomości, na której znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe deklarację składa się jedynie za część mieszkalną.
  4. Deklaracje należy wypełniać czytelnie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, podpisać i złożyć (przesłać) do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 maja 2013 r.
  5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
  6. Wyliczoną w części E deklaracji opłatę należy wpłacać bez wezwania, w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy w kasie Urzędu bądź na rachunek bankowy nr: 63 1060 0076 0000 3310 0020 3479. Pierwszą wpłatę należy uiścić w lipcu br.

Nowy system odbierania odpadów komunalnych wchodzi z dniem 1 lipca 2013 r. Stawki opłat za odbiór odpadów są następujące:

Rodzaj

zabudowy

Odpady niesegregowane

Odpady segregowane

Osoby samotne - pod warunkiem segregowania odpadów

Domy jednorodzinne

35 zł/mies.

26 zł/mies.

16 zł/mies.

Mieszkania w blokach

20 zł/mies.

15 zł/mies.

9 zł/mies.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 08:43
  • Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 09:43
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2020 10:19